Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1970 Utkom från trycket den 30 december 2010Lag om ändring i körkortslagen (1998:488);utfärdad den 16 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30. föreskrivs att 7 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.7 kap.7 §7 §Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges.Ett beslut om körkortsingripande ska delges den som beslutet rör. Delgivning får inte ske enligt 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932).1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)