Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

7 kap.

7 kap. 6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
 • 1. tillsynsförrättningar och tillsynsböcker,
 • 2. undantag från den begränsning som anges i 5 kap. 9 § första stycket under förutsättning att det följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll2,
 • 3. granskning och godkännande av ritningar samt vilka ritningar som ska ges in,
 • 4. avgifter till staten för
 • a) tillsyn av fartyg,
 • b) tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation,
 • c) tillsyn av verksamhet beträffande behörighet för sjöpersonal,
 • d) provning och granskning av material och utrustning till fartyg, samt
 • e) granskning av ritningar till fartyg,
 • 5. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots,
 • 6. skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för att tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, samt
 • 7. skyldighet för fartygets ägare eller redare att ersätta kostnader i samband med sådant kvarhållande av fartyget som har skett med stöd av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

SFS 2011:98

Denna lag träder i kraft den 18 februari 2011.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTERSVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Bet. 2010/11:TU11, rskr. 2010/11:161.
EUT L 131, 28.5.2009, s. 57 (Celex 32009L0016).