Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:218 Utkom från trycket den 22 mars 2011Förordning om ändring i förordningen (1995:1122) om statlig garanti för fartygsfinansiering;utfärdad den 10 mars 2011.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1122) om statlig garanti för fartygsfinansiering ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 1997:1018. Frågor om kreditgarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. Närmare bestämmelser om kreditgarantier finns i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)