Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:347 Utkom från trycket den 12 april 2011Förordning om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap;utfärdad den 31 mars 2011.Regeringen föreskriver att 20 § vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap ska ha följande lydelse.20 §20 § Senaste lydelse 2009:214. I fråga om fordon som används vid räddningsinsatser under höjd beredskap tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon i lagen (2001:558) om vägtrafikregister, avgasreningslagen (2011:318), trafikförordningen (1998:1276) och fordonsförordningen (2009:211) beträffande den räddningsledare eller verkskyddschef som utsetts att ansvara för de fordon som tilldelats honom eller henne.I fråga om fordon som används vid utbildning ska första stycket tillämpas på den som utsetts till utbildningsledare.Om en befattningshavare som avses i första eller andra stycket har gjort vad som ankommer på honom eller henne för att förebygga förseelse och en förseelse ändå sker på grund av åtgärder eller vållande av en överordnad, ska bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare i stället tillämpas på den överordnade.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMLennart Renbjer(Näringsdepartementet)