Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:351 Utkom från trycket den 12 april 2011Förordning om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor;utfärdad den 31 mars 2011.Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor ska ha följande lydelse.2 §2 §I denna förordning avses med alkolås: en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften, antisladdsystem: ett tekniskt stödsystem som minskar risken för sladd, bensin: sådan bensin som avses i drivmedelslagen (2011:319), bilhyra: hyra av en bil utan förare för kortare tid än ett år, diesel: sådant dieselbränsle som avses i drivmedelslagen, förnybara bränslen: sådana förnybara bränslen som framställs ur förnybara energikällor enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för elEGT L 283, 27.10.2001, s. 33 (Celex 32001L0077)., senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EGEUT L 140, 5.6.2009, s. 16 (Celex 32009L0028)., leasing: hyra av en bil med en bestämd hyrestid på minst ett år.3 §3 § Senaste lydelse 2010:1104. Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som uppfyller kraven för befrielse från fordonsskatt enligt 2 kap. 11 a § vägtrafikskattelagen (2006:227).Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMLennart Renbjer(Näringsdepartementet)