Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:352 Utkom från trycket den 12 april 2011Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211);utfärdad den 31 mars 2011.Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 §, 3 kap. 10 §, 4 kap. 10 och 28 §§ och 6 kap. 13 § fordonsförordningen (2009:211) ska ha följande lydelse.1 kap.3 §3 §I följande författningar finns bestämmelser i nedan angivna ämnen, nämligenom undantag från denna förordning i militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap,om färdskrivare i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter och förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,om taxameter i yrkestrafikförordningen (1998:779),om registrering av fordon i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister,om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning av utsläpp av avgaser och andra ämnen i avgasreningsförordningen (2011:345).3 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2010:75. Vid provning enligt 9 § ska Transportstyrelsen kontrollera om fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.Vid provningen av sådana fordon som anges i 4 § 1 a ska Transportstyrelsen även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav iförordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet, ochavgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.Vid provningen av sådana fordon som anges i 4 § 2 ska Transportstyrelsen även kontrollera om fordonet uppfyller tilllämpliga krav iförordningen om elektromagnetisk kompatibilitet,förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner, ochförordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning.4 kap.10 §10 §Vid provningen ska provningsorganet kontrollera om fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Provningsorganet ska även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav iförordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompabilitet, ochavgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.28 §28 §Ett fordon som inte omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande får godkännas endast om det, utöver vad som anges i 27 § 2, uppfyller tillämpliga krav iförordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet,förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner,förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning, ochavgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.6 kap.13 §13 §Ett fordon ska godkännas vid en kontrollbesiktning om detär i trafiksäkert skick,uppfyller tillämpliga krav ia) avgasreningsförordningen (2011:345),b) förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, ochc) föreskrifter som har utfärdats med stöd av dessa förordningar, samtäven i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.Fordonet ska godkännas om det har brister som är av endast ringa betydelse.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMLennart Renbjer(Näringsdepartementet)