Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:356 Utkom från trycket den 19 april 2011Förordning om ändring i vägkungörelsen (1971:954);utfärdad den 7 april 2011.Regeringen föreskriver att 5 och 10 §§ vägkungörelsen (1971:954)Kungörelsen omtryckt 1987:461. ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2010:119. Bestämmelser om rätt för Trafikverket att meddela föreskrifter i fråga om tekniska krav på väg och anordningar som hör till väg finns i 10 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338).Samtliga väghållningsmyndigheter och länsstyrelser ska underrättas om föreskrifter som avses i första stycket.10 §10 § Senaste lydelse 1987:461. I fall som avses i 6 kap. 19 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) bör den statliga väghållningsmyndigheten innan arbetet påbörjas träffa överenskommelse med kommunen om de kostnader som kommunen ska betala.När kommunen ställer i ordning eller underhåller planteringar eller andra anordningar inom vägområdet gäller bestämmelserna i 43 § väglagen (1971:948).Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)