Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:361 Utkom från trycket den 19 april 2011Förordning om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning;utfärdad den 7 april 2011.Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning ska ha följande lydelse.3 §3 §Bidrag lämnas inte till vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) där en kommun är väghållare enligt 5 § väglagen (1971:948).Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)