Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:394 Utkom från trycket den 19 april 2011Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);utfärdad den 7 april 2011.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1, Celex 32008L0057). att 1 kap. 3 § och 2 kap. 6 och 15 §§ järnvägsförordningen (2004:526)Förordningen omtryckt 2007:453. ska ha följande lydelse.1 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2009:692. De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i järnvägslagen (2004:519). Därutöver förstås med anmält organ: organ som anmälts enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll för att bedöma överensstämmelse och lämplighet hos komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem, europeisk specifikation: sådan gemensam teknisk specifikation, sådant europeiskt tekniskt godkännande eller nationell standard som genomför sådan europeisk standard som anges i artikel 1.8?12 i rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorernaEGT L 199, 9.8.1993, s. 84 (Celex 31993L0016)., transeuropeiska järnvägssystemet: de transeuropeiska järnvägssystemen för konventionell trafik och för höghastighetstrafik, transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetstrafik: det järnvägssystem som beskrivs i bilaga I punkt 2 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning)EUT L 191, 18.7.2008, s.1 (Celex 32008L0057). och som omfattar den järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juni 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätetEGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692)., transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik: det järnvägssystem som beskrivs i bilaga I punkt 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen och som omfattar den järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG, väsentliga krav: de krav som beskrivs i bilaga III till direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen.2 kap.6 §6 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Varje delsystem och varje däri ingående komponent som är nödvändig för driftskompatibilitet ska uppfylla de väsentliga krav som anges i bilaga III till direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen.15 §15 § Senaste lydelse 2008:1287. Sådana delsystem, som enligt bilaga II punkt 1 b till direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen motsvarar funktionellt definierade områden, behöver inte godkännas enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519).Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om andra undantag från kravet på godkännande.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)