Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980) att 3 kap. 10 och 13 §§, 4 kap. 1 och 11 §§ samt 8 kap. 4 § och rubriken närmast före 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 10 §

1 Förarprov för körkort och kunskapsprov för traktorkort ska avläggas inför den som Transportstyrelsen har förordnat att förrätta förarprov respektive kunskapsprov. Som förarprövare får Transportstyrelsen förordna tjänstemän vid Trafikverket och Försvarsmakten samt lärare vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
Innan Transportstyrelsen förordnar en person som är verksam inom Trafikverket, Försvarsmakten eller gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska styrelsen samråda med berörd myndighet respektive Statens skolverk i fråga om lärare.
Om Transportstyrelsen finner att den som förordnats att förrätta förarprov med hänsyn till sina personliga förhållanden inte längre kan anses vara lämplig som förarprövare, får styrelsen återkalla förordnandet.

3 kap. 13 §

2 Förarprov i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning får avläggas som delprov under utbildningens gång. Kraven i 3 kap. 1 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket körkortslagen (1998:488) ska då avse det slutliga godkännandet.

4 kap.

Övningskörning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning3

4 kap. 1 §

4 Övningskörning med ett körkortspliktigt eller traktorkortspliktigt fordon får ske under utbildning på en nationell kurs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning om den som övningskör har körkortstillstånd. Vid sådan övningskörning gäller inte ålderskraven som anges i 4 kap. 2 § körkortslagen (1998:488).

4 kap. 11 §

5 Trots behörighetskraven i 2 kap. 1 och 2 §§ körkortslagen (1998:488) får körträning med körkortspliktigt eller traktorkortspliktigt fordon ske under utbildning på en nationell kurs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning om körträningen ingår som en del i utbildningen.
Den som har uppsikt över körträningen anses som förare.

8 kap.

8 kap. 4 §

6 Föreskrifter om förarutbildning
  • 1. i trafikskolor finns i förordningen (1998:978) om trafikskolor och för behörighet att köra mopeder, snöskotrar och terränghjulingar i förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar,
  • 2. i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning får meddelas av Statens skolverk efter att synpunkter har inhämtats från Transportstyrelsen,
  • 3. inom Försvarsmakten får meddelas av Försvarsmakten efter att synpunkter har inhämtats från Transportstyrelsen,
  • 4. i andra fall får meddelas av Transportstyrelsen.
Föreskrifter om körträning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning får meddelas av Statens skolverk efter att synpunkter har inhämtats från Transportstyrelsen.

SFS 2011:529

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.
2. För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 gäller äldre bestämmelser.
På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2010:142.
Senaste lydelse 2003:522.
Senaste lydelse 2003:522.
Senaste lydelse 2003:522.
Senaste lydelse 2003:522.
Senaste lydelse 2009:190.