Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)

dels att 4 kap. 8 och 8 a §§ samt 8 kap. 3 och 3 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 8 b och 8 c §§, av följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 8 §

1 En ansökan om godkännande som handledare ska göras skriftligt på en särskild blankett.
Ett godkännande som handledare ska avse övningskörning med en viss person (elev). För personer som i sin anställning har till uppgift att vara handledare åt andra anställda med körkortstillstånd som övningskör i sin anställning hos samma arbetsgivare, får ett godkännande som handledare dock avse övningskörning med samtliga dessa personer.

4 kap. 8 a §

2 Den som anordnar introduktionsutbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när en elev eller en handledare har genomgått utbildningen.
Transportstyrelsen får förelägga den som ansöker om godkännande som handledare att inom viss tid visa att han eller hon har genomgått introduktionsutbildning som avses i 4 kap. 7 § första stycket 4 körkortslagen (1998:488), om det är fråga om övningskörning för förarbehörigheten B. Om sökanden inte följer föreläggandet ska ansökan avvisas. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

4 kap. 8 b §

Om körkortstillstånd krävs för eleven, får frågan om godkännande som handledare inte prövas innan frågan om körkortstillstånd har prövats. Om eleven inte har beviljats körkortstillstånd senast ett år från den dag när ansökan om godkännande som handledare gavs in till Transportstyrelsen, får ansökan avvisas.
För övningskörning för förarbehörigheten B gäller även att frågan om godkännande som handledare inte får prövas innan eleven har genomgått introduktionsutbildning som avses i 4 kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488). Om eleven inte har genomgått introduktionsutbildningen senast ett år från den dag när ansökan om godkännande som handledare gavs in till Transportstyrelsen, får ansökan avvisas.

4 kap. 8 c §

Det antal godkännanden som en handledare får inneha samtidigt får begränsas. Detta gäller inte sådana godkännanden som avses i 8 § andra stycket för personer som i sin anställning har till uppgift att vara handledare.

8 kap.

8 kap. 3 §

3 Posten Meddelande AB får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan medverkan. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter ska myndigheten höra Post- och telestyrelsen och Rikspolisstyrelsen.

8 kap. 3 a §

4 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
  • 1. introduktionsutbildning,
  • 2. tillstånd att bedriva introduktionsutbildning,
  • 3. tillsyn över introduktionsutbildning,
  • 4. högsta pris för deltagande i introduktionsutbildning, och
  • 5. begränsning av det antal godkännanden som en handledare får inneha samtidigt.

SFS 2011:870

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2009:1369.
Senaste lydelse 2009:1369.
Senaste lydelse 2008:1112.
Senaste lydelse 2008:1112.