Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)

dels att 3 kap. 1 och 2 §§ samt 8 kap. 6 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 8 kap. 5 a §, 6 a §, 6 b § och 15–17 §§, samt närmast före 8 kap. 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 1 §

1 En ansökan om körkortstillstånd ska göras skriftligen på en särskild blankett och, om inte annat följer av 2 a §, avse en viss grupp av behörigheter enligt följande:
  • – Grupp I: A, A1, AM, B och BE samt behörighet för traktor.
  • – Grupp II: behörigheterna i grupp I samt C och CE.
  • – Grupp III: behörigheterna i grupp I och II samt behörigheterna D och DE.
Till ansökan ska det fogas en hälsodeklaration, som ska vara undertecknad av sökanden och ett intyg om synprövning. Om ansökan avser körkortstillstånd med behörighet C eller D ska i stället ett läkarintyg enligt fastställd blankett fogas till ansökan. Intygen ska vara utfärdade och hälsodeklarationen avgiven inom två månader före ansökan.
Om sökanden under de senaste fem åren före ansökan har fällts till ansvar för grovt rattfylleri eller upprepade fall av rattfylleri, ska det till ansökan fogas ett särskilt läkarutlåtande som styrker att sökanden i nykterhetshänseende uppfyller kraven i 3 kap. 2 § körkortslagen (1998:488). Ett sådant utlåtande ska vara utfärdat inom två månader före ansökan.

3 kap. 2 §

En ansökan om körkortstillstånd eller om förhandsbesked får ges in tidigast sex månader innan spärrtid, giltighetstid för beslut om återkallelse tills vidare eller villkorstid enligt 5 kap. 17 § körkortslagen (1998:488) löper ut. Ansökan får prövas tidigast två månader innan den tiden löper ut.

8 kap.

8 kap. 5 a §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
  • 1. installation, användning och kontroll av alkolås,
  • 2. ansökan om och innehav av körkort med villkor om alkolås, och
  • 3. godkännande av alkolås enligt 5 kap. 27 § körkortslagen (1998:488).

8 kap. 6 §

2 I andra fall än som sägs i 1–5 a §§ får ytterligare föreskrifter för verkställighet av körkortslagen (1998:488) och denna förordning meddelas av Transportstyrelsen. I fråga om giltighet och utbyte av utländska körkort ska Transportstyrelsen samråda med Rikspolisstyrelsen.
Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgifter på körkort, traktorkort och förarbevis samt om dessa handlingars utseende. Styrelsen får föreskriva att behörigheterna för snöskoter och terränghjuling ska anges på ett och samma förarbevis.
Transportstyrelsen fastställer en förteckning över sifferkoder enligt 2 kap. 1 §.
Blanketter, såsom hälsodeklaration, intyg om synprövning, läkarintyg och grundhandling tillhandahålls av Transportstyrelsen.

8 kap. 6 a §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om tillsyn över provorgan som prövar alkolås.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska rapportera resultatet av tillsynen till Transportstyrelsen.

8 kap. 6 b §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter om godkännande av alkolås som meddelats i anslutning till körkortslagen (1998:488).
Transportstyrelsen ska rapportera resultatet av tillsynen till Styrelsen för ackreditering och kontroll om det bedöms bero på brister hos ett ackrediterat provorgan.

8 kap. 13 §

3 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt körkortslagen (1998:488) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Detta gäller dock inte handläggning av ärenden om innehav av körkort med villkor om alkolås.

Godkända provorgan

8 kap. 15 §

Ett provorgan som har prövats genom ett förfarande enligt bestämmelserna i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/934 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska anses motsvara ett provorgan som godkänts genom ackreditering enligt 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488).
Om förfarandet vid prövningen av provorganet har ägt rum på ett annat sätt utanför Europeiska unionen eller EES och det prövande organet är likvärdigt i fråga om kompetens och oberoende ska provorgan som utses på detta sätt anses motsvara provorgan som godkänts genom ackreditering enligt 5 kap. 26 § körkortslagen.

8 kap. 16 §

Transportstyrelsen prövar om provorgan som prövats genom ett förfarande som avses i 15 § motsvarar provorgan som godkänts genom sådan ackreditering som avses i 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488).

8 kap. 17 §

I förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om ackreditering.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om andra förfaranden som kan motsvara ackreditering av provorgan som avses i 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488). Transportstyrelsen ska då samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

SFS 2011:951

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2011 i fråga om 8 kap. 5 a–6 b, 13 och 15–17 §§ och i övrigt den 1 januari 2012.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDOlof Hedberg(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2009:190.
Senaste lydelse 2009:190.
Senaste lydelse 2010:1595.
EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).