Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1126) om kollektivtrafik

Utkom från trycket den 29 november 2011
utfärdad den 17 november 2011.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Tillsynsmyndighet

2 §

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 5 kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

SFS 2016:1213

Bemyndiganden m.m.

Anmälningsskyldighet

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om den anmälningsskyldighet för kollektivtrafikföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Trafikantinformation

4 §

Ett kollektivtrafikföretag ska lämna den information om sitt trafikutbud som avses i 4 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till

  1. Transportstyrelsen, eller

  2. det organ till vilket Transportstyrelsen med stöd av 5 § har överlämnat uppgiften att ta emot informationen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna information enligt första stycket. Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Konkurrensverket.

5 §

Transportstyrelsen får överlämna uppgiften att ta emot den information som avses i 4 § första stycket till en statlig förvaltningsmyndighet eller en enskild juridisk person.

Uppföljning och utvärdering

6 §

Ett kollektivtrafikföretag, en behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning) och den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska till Transportstyrelsen lämna de uppgifter som behövs för utvärdering och uppföljning av utvecklingen av marknaden för kollektivtrafik.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.

SFS 2016:1213

Undantag och avgifter

Beträffande rubriken, se SFS2012-0438

Undantag från anmälnings- och informationsskyldighet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-1213

7 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från skyldighet som anges i 4 kap. 1, 2 eller 3 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Transportstyrelsen får även besluta om sådana undantag i enskilda fall. Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

SFS 2016:1213

Avgifter

Rubriken införd g. SFS2016-1213

8 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag enligt 7 § och för tillsyn enligt 5 kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 kap. i den lagen.

SFS 2016:1213

Upphandling av kollektivtrafik

Rubriken införd g. SFS2016-1213

Annonsering av upphandling

Rubriken införd g. SFS2016-1213

9 §

I artikel 7.2 och 7.3 i EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om offentliggörande av planerade upphandlingar och av uppgifter om direkttilldelade avtal i vissa fall.

SFS 2016:1213

10 §

Europeiska kommissionen har utarbetat standardformulär för offentliggörande av upphandlingar. Formulären finns tillgängliga via Europeiska unionens publikationsbyrå.

SFS 2016:1213

11 §

Bestämmelserna i 1216 §§ kompletterar 4 a kap. 6 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik i fråga om annonsering av upphandling.

SFS 2016:1213

12 §

En annons om upphandling enligt 8 kap. 1, 6 och 7 §§ och 14 kap. 16 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering.

Upphandlingen får dessutom offentliggöras på något annat sätt under förutsättning att 14 och 15 §§ följs.

SFS 2016:1213

13 §

En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska kunna visa vilken dag den skickat en annons enligt 12 § första stycket till Europeiska unionens publikationsbyrå.

SFS 2016:1213

14 §

En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik får inte på egen hand publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en annons enligt 12 § första stycket innan den har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå.

SFS 2016:1213

15 §

En annons som offentliggörs på egen hand av en behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik får inte innehålla någon annan information än den som har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå. Annonsen ska innehålla uppgift om vilken dag den skickades till publikationsbyrån.

SFS 2016:1213

16 §

En behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning eller den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik får välja på vilket eller vilka av Europeiska unionens språk en annons som skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska publiceras. Endast den eller de publicerade språkversionerna ska gälla.

SFS 2016:1213

Allmän förvaltningsdomstols underrättelseskyldighet

Rubriken införd g. SFS2016-1213

17 §

En allmän förvaltningsdomstol ska till Konkurrensverket skicka en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om överprövning av upphandling som avser

  1. tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten, eller

  2. tjänstekoncession för kollektivtrafik.

SFS 2016:1213

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1126

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:438

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2012.

SFS 2016:1213

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2020:566

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.