Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1219 Utkom från trycket den 9 december 2011Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 1 december 2011.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2010:2036. Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning
Betydelse
 
 
Trafikövningsplats 
En plats för genomförande av obligatoriska moment vid övningskörning som inte bör utföras på väg 
Tunnelkategori 
Indelning av vägtunnlar efter tillåtligheten av färd med fordon som transporterar farligt gods. Tunnelkategorierna är A, B, C, D och E 
Typintyg 
Ett intyg som har utfärdats enligt 5 kap. 8 § i den upphävda fordonsförordningen (2002:925) eller enligt 62 § i den upphävda fordonskungörelsen (1972:595) 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)