Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1221 Utkom från trycket den 9 december 2011Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 1 december 2011.Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 2 kap. 8, 10 och 30 §§ vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2010:218. I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i yrkestrafiklagen (1998:490), lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner eller lagen (2006:263) om transport av farligt gods.
Beteckning
Betydelse
Symbol 
Bild som används i stället för en text. 
Vägmärkesbild 
Den information som lämnas på ett vägmärke genom text och symboler. I vägmärkesbilden ingår bårder och motsvarande. 
Vägvisningsplan 
En förteckning över geografiska mål som ska anges med lokaliseringsmärken för vägvisning längs de allmänna vägarna. 
2 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2010:218. Förbudsmärken är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
 
 
C8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II  
Avser förbudet även trafik med motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla. 
C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods  
Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.Tillsammans med tilläggstavla T23, tunnelkategori, anger märket tunnelkategori. 
C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II  
Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tillläggstavla. 
 
 
10 §10 § Senaste lydelse 2007:448. Påbudsmärken är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
 
 
D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led  
Märket anger att påbjuden bana, körfält, väg eller led som märkts ut med något av märkena D4–D10 upphör.Märket behöver inte sättas upp om det ändå tydligt framgår att påbudet upphör.Andra symboler för trafikantgrupper eller fordonsslag kan vara infogade i märket. Den symbol som är infogad i märket är samma som på det märke som använts för att märka ut banan, körfältet, vägen eller leden. 
D12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods  
Märket anger påbjuden körriktning för trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.Bokstaven på märket anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven. 
30 §30 § Senaste lydelse 2007:448. Tilläggstavlor är följande.
Tavla
Närmare föreskrifter
T22 Text  
Tavlan ger kompletterande anvisning som inte kan ges med någon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa. 
T23 Tunnelkategori  
Tavlan används under märke C9, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori.Klockslag kan anges på tavlan enligt de närmare föreskrifterna till tilläggstavla T6, tidsangivelse. 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)