Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:245 Utkom från trycket den 15 maj 2012Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 3 maj 2012.Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2011:1221. I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, lagen (2006:263) om transport av farligt gods och yrkestrafiklagen (2012:210).
Beteckning
Betydelse
Symbol 
Bild som används i stället för en text. 
Vägmärkesbild 
Den information som lämnas på ett vägmärke genom text och symboler. I vägmärkesbilden ingår bårder och motsvarande. 
Vägvisningsplan 
En förteckning över geografiska mål som ska anges med lokaliseringsmärken för vägvisning längs de allmänna vägarna. 
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.På regeringens vägnarPETER NORMANLennart Renbjer(Näringsdepartementet)