Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:300 Utkom från trycket den 5 juni 2012Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 24 maj 2012.Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen (2007:90) att 2 kap. 24, 28 och 30 §§ ska ha följande lydelse.2 kap.24 §24 § Senaste lydelse 2010:218. Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
 
 
H26 Hantverk  
Märket anger en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter. 
H27 Laddstation  
Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning. 
28 §28 § Senaste lydelse 2010:2035. Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att ange ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller viss verksamhet.
Symbol
Betydelse
 
 
S13 Personfärja  
Symbolen anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport. 
30 §30 § Senaste lydelse 2011:1221. Tilläggstavlor är följande.
Tavla
Närmare föreskrifter
 
 
T23 Tunnelkategori  
Tavlan används under märke C9, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori.Klockslag kan anges på tavlan enligt de närmare föreskrifterna till tillläggstavla T6, tidsangivelse.  
T24 Laddplats  
Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera. 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)