Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 9 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

7 kap.

7 kap. 9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
  • 1. meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från
  • a) de särskilda kraven för användning av fartyg enligt 3 kap. 1–9 §§, och
  • b) kravet på särskild anpassning av de ombordanställdas kost enligt 4 kap. 5 § första stycket andra meningen, och
  • 2. med avseende på vissa fartyg meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från skyldigheten enligt 5 kap. 26 § att ge in ritningar.

SFS 2012:476

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17, rskr. 2011/12:244.