Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 3 a §

2 Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § ska vidta de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de lagrade uppgifterna vid behandling.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyddsåtgärder enligt första stycket.

SFS 2012:518

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.
På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Bet. 2011/12:JuU26, prop. 2011/12:146, rskr. 2011/12:288–289.
Senaste lydelse 2012:127. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.