Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)

dels att 3 kap. 6 §, 6 kap. 7 och 7 a §§ i stället för deras lydelse enligt förordningen (2012:5) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980) i stället för deras lydelse enligt nämnda förordning ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 6 §

1 En ansökan om förnyelse enligt 3 kap. 14 § andra stycket eller 3 kap. 14 b § körkortslagen (1998:488) ska föregås av en ansökan om förlängd giltighet av behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE enligt 3 kap. 12 § samma lag, om sökanden önskar behålla dessa behörigheter. Vid en ansökan om förlängd giltighet tillämpas
  • 1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i 3 kap. 1 § andra stycket första och tredje meningarna denna förordning, om sökanden vid ansökningstillfället ännu inte har fyllt 45 år, och annars
  • 2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra och tredje meningarna.
En ansökan om förlängd giltighet får göras tidigast ett år innan körkortet ska förnyas.
Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in de handlingar som krävs för förlängd giltighet enligt första stycket. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan om förlängd giltighet avvisas. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

6 kap.

6 kap. 7 §

2 En ansökan om att byta ut ett utländskt körkort ska göras skriftligen. Till ansökan ska fogas
  • 1. det utländska körkortet,
  • 2. en handling som visar att sökanden är permanent bosatt i Sverige eller, i fall som avses i 6 kap. 7 § andra och tredje styckena körkortslagen (1998:488), sedan minst sex månader studerar här, och, om ansökan avser utbyte i fall som avses i 6 kap. 7 § fjärde stycket körkortslagen,
  • 3. sådana handlingar som anges i 3 kap. 1 § denna förordning.
Vid en ansökan om utbyte i fall som avses i 6 kap. 7 § tredje stycket körkortslagen tillämpas
  • 1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i 3 kap. 1 § andra stycket första och tredje meningarna denna förordning, om sökanden vid ansökningstillfället ännu inte har fyllt 45 år, och annars
  • 2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra och tredje meningarna.
En ansökan om utbyte enligt andra stycket får göras tidigast ett år före utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet.
Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge in de handlingar som anges i andra stycket. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan avvisas när det gäller frågan om huruvida körkortet ska ge behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

6 kap. 7 a §

En ansökan om att ersätta ett utländskt körkort som förstörts eller kommit bort ska göras skriftligen. Till ansökan ska fogas en handling som visar att sökanden är permanent bosatt i Sverige och, om ansökan avser ersättande i fall som avses i 6 kap. 7 § fjärde stycket körkortslagen (1998:488), sådana handlingar som anges i 3 kap. 1 §.
Om ett utländskt körkort som kommit bort senare hittas, ska det genast överlämnas till Transportstyrelsen.

SFS 2012:878

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 i fråga om 4 kap. 3 och 9 a §§, 7 kap. 3 § samt 8 kap. 6 b, 16 och 17 §§ och i övrigt den 19 januari 2013.
2. För en körkortsbehörighet A1 eller A som har förvärvats före den 19 januari 2013 gäller 8 kap. 10 a § i sin äldre lydelse.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2009:1369.
Senaste lydelse 2009:1369.