Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss

Upprättande, förvaltning och fördelning av en begränsningsfond

1 §

En ansökan om att upprätta en begränsningsfond enligt 10 kap. 6 § sjölagen (1994:1009) ska ges in skriftligen till domstolen samt innehålla uppgifter om
 • 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,
 • 2. fartygets dräktighet beräknad enligt 7 kap. 2 § fjärde stycket sjölagen,
 • 3. fartygsägarens namn och adress,
 • 4. namn och adress på den som har meddelat försäkring eller ställt säkerhet för fartygsägarens ansvar, och
 • 5. namn och adress på samtliga kända sakägare.
Sökanden ska till domstolen ge in en kopia av ett sådant certifikat för fartyget som avses i 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen samt en handling som visar den uppgift om fartygets dräktighet som avses i första stycket 2. SFS 2018:1864

2 §

I fråga om en sådan begränsningsfond som upprättas enligt 10 kap. 6 § sjölagen (1994:1009) tillämpas 2–6 §§ förordningen (1985:68) om begränsningsfond.
Om en sådan dom som anges i 4 § den förordningen har meddelats i en främmande stat som har tillträtt den i 10 kap. 1 § första stycket sjölagen angivna 1992 års ansvarighetskonvention, ska även en kopia av beslutet om verkställighet enligt 21 kap. 6 § sjölagen ges in.

Försäkring eller annan säkerhet för svenska fartyg

4 §

En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen. SFS 2018:1864

5 §

Ansökan om ett certifikat ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att
 • 1. försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses i 10 kap. 12 § första stycket eller 10 a kap. 11 § första stycket sjölagen (1994:1009), och
 • 2. försäkringen eller säkerheten under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.
Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.
Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

6 §

Ett certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) ska utfärdas på formulär enligt bilaga 1 till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1 användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.
Ett certifikat som avses i 10 a kap. 11 § tredje stycket sjölagen ska utfärdas på formulär enligt bilaga 2 till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1 användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.
Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

Försäkring eller annan säkerhet för utländska fartyg

7 §

För ett utländskt fartyg som är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket eller 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat eller bestyrkt av en behörig myndighet i registreringsstaten.
Certifikatet ska vara skrivet på engelska eller franska eller innehålla en översättning till ett av dessa språk.
Certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilaga 1. Certifikat som avses i 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilaga 2.

8 §

För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket eller 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas av Transportstyrelsen.
Ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen senast trettio dagar innan fartyget kan förväntas komma till en svensk hamn eller till en annan tilläggsplats som är belägen inom svenskt sjöterritorium.
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla uppgift om
 • 1. fartygets namn, registerbeteckning, IMO-identifikationsnummer, nationalitet och hemort,
 • 2. fartygsägarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet,
 • 3. försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, samt
 • 4. försäkringsgivarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet samt den adress där försäkringen har utfärdats eller säkerheten ställts; det som sägs om en försäkringsgivare gäller också den som har ställt annan säkerhet.

9 §

Ansökan om ett certifikat som avses i 8 § ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att
 • 1. försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses i 10 kap. 13 § första stycket eller 10 a kap. 12 § första stycket sjölagen (1994:1009), och
 • 2. försäkringen eller säkerheten under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.
Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.
Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

10 §

Om Transportstyrelsen finner att försäkringen eller säkerheten för ett fartyg som avses i 8 § är betryggande, ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas på formulär 2 i bilaga 1 till denna förordning och ett certifikat som avses i 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen utfärdas på formulär 2 i bilaga 2 till denna förordning.
Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare. SFS 2018:1864

11 §

Ett certifikat som har utfärdats i en annan konventionsstat för ett fartyg som avses i 8 § ska jämställas med ett certifikat som har utfärdats av Transportstyrelsen enligt 10 §.

12 §

För ett fartyg som ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket eller 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat av en behörig myndighet i den staten.

Övriga bestämmelser

13 §

Transportstyrelsen ska i samarbete med Tullverket och Kustbevakningen kontrollera att den skyldighet att ha försäkring eller ställa säkerhet som föreskrivs i 10 kap. eller 10 a kap. sjölagen (1994:1009) fullgörs. Det ska också kontrolleras att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 10 kap. 12 eller 13 § respektive 10 a kap. 11 eller 12 § i den lagen.

14 §

Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 3–12 §§ i denna förordning och om avgifter för prövningen av ansökningar om certifikat.
Transportstyrelsen får efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 13 § i denna förordning.

SFS 2013:540

Denna förordning träder i kraft den 3 september 2013, då förordningen (1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009) ska upphöra att gälla.

SFS 2018:1864

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.