Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:994 Utkom från trycket den 6 december 2013Förordning om ändring i förordningen (2011:728) om behörighet för lokförare;utfärdad den 28 november 2013.Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2011:728) om behörighet för lokförare ska ha följande lydelse.8 §8 §Transportstyrelsen får meddela föreskrifter omundantag från krav på kompletterande intyg,undersökningar enligt 2 kap. 11 § andra stycket lagen (2011:725) om behörighet för lokförare,hälsokontroller av förare,åtgärder för att förhindra förfalskning av förarbevis och kompletterande intyg,utbildning för att uppfylla kraven enligt 2 kap. 2 § första stycket 5 och 2 kap. 4 § första stycket 2 och 3 lagen om behörighet för lokförare,avgifter för prov för förarbevis,avgifter för förarbevisregistret och tillståndsregistret,att gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt, ochavgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen om behörighet för lokförare och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 2 och 3 ska den inhämta ett yttrande från Socialstyrelsen.Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 5 ska den inhämta ett yttrande från Myndigheten för yrkeshögskolan.Avgifter för särskild bedömning av medicinska krav för förarbehörighet får bestämmas upp till full kostnadstäckning.Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)