Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:148 Utkom från trycket den 8 april 2014Lag om ändring i körkortslagen (1998:488);utfärdad den 27 mars 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:64, bet. 2013/14:TU12, rskr. 2013/14:182. föreskrivs att 10 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.10 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2010:1562. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter omlagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,registrering som behövs för tillämpningen av lagen,att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå, ochavgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åtföretag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva postverksamhet (tillståndshavare),dotterföretag till sådana tillståndshavare, ochföretag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsändelser till mottagare (postombud).Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om överlämnande enligt tredje stycket och om utlämnande av körkort.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)