Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:689 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 15 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.15 §15 §Om en transport sker i strid mot lagen eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och transporten inte kan fortsätta utan påtaglig risk för skada, fåren polisman hindra fortsatt transport på väg, ochen tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen inom myndighetens tillsynsområde hindra fortsatt transport från hamnar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)