Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:745 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 4 kap. 21 § luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.4 kap.21 §21 §Ett flygcertifikat ska omhändertas, om innehavaren vid utövande av luftfart harvisat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller något annat ämne, ellergjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom.Ett certifikat får också omhändertas, om innehavaren på grund av sjukdom eller skada eller av någon annan sådan orsak inte kan fullgöra de uppgifter som certifikatet avser på ett trafiksäkert sätt.Ett certifikat gäller inte när det är omhändertaget.Ett beslut om omhändertagande av flygcertifikat får meddelas av Polismyndigheten, åklagare eller Transportstyrelsen. Frågan om ett omhändertagande ska följas av en ansökan om återkallelse eller om flygcertifikatet ska återlämnas ska prövas skyndsamt.Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om omhändertagande av flygcertifikat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDJonas Ragell(Näringsdepartementet)