Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1038 Utkom från trycket den 29 juli 2014Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 17 juli 2014.Regeringen föreskriver att 2 kap. 6 § och 4 kap. 8 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2008:1073. Väjningspliktsmärken är följande och upplyser om väjningsregler.
Märke
Närmare föreskrifter
 
 
B7 Mötande trafik har väjningsplikt  
 
B8 Cykelöverfart  
Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för cyklande och förare av moped klass II bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikförordningen tillämpliga. 
4 kap.8 §8 §Tvärgående markeringar är följande.
Markering
Närmare föreskrifter
 
 
M15 Övergångsställe  
Markeringen anger ett övergångsställe och är utförd där märke B3, övergångsställe, är uppsatt. 
M16 Cykelpassage eller cykelöverfart  
Markeringen anger en cykelpassage eller en cykelöverfart där märke B8, cykelöverfart, är uppsatt.Om markeringen avser en cykelöverfart ska den kombineras med markeringen M14, väjningslinje. 
M17 Farthinder  
Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande. 
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDOlof Hedberg(Näringsdepartementet)