Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1279 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 §, 8 kap. 3 § och 9 kap. 3 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.1 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2007:448. Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls och utförs i den omfattning som anges för respektive plats.
Ansvarig
Plats
Ansvaret gäller
 
 
 
7. Innehavare av järnväg eller spårväg 
Vid plankorsning 
Märke A 39, kryssmärke, och säkerhetsanordningar vid plankorsning. 
8. Polisman eller annan som förordnats att ge anvisningar till trafikant 
På väg och i terräng 
Polismans tecken och anordning X6, särskild varningsanordning. 
9. Polismyndigheten 
På väg och i terräng 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Polismyndigheten. 
10. Tullverket 
På väg och i terräng 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Tullverket. 
 
 
 
8 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2008:1180. Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om polismans tecken enligt denna förordning. Föreskrifterna får avse vilka tecken som får användas av någon annan än en polisman som förordnats ge anvisningar för trafik.Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket ska myndigheten samråda med Transportstyrelsen.9 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2010:156. Beslut enligt denna förordning av en statlig väghållningsmyndighet, av en kommunal myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen eller av Polismyndigheten får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.Beslut av Trafikverket eller Naturvårdsverket enligt denna förordning får överklagas till regeringen. Detsamma gäller beslut som Transportstyrelsen har fattat som första instans.De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga beslut enligt denna förordning av kommunala myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen, länsstyrelser eller Polismyndigheten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDJonas Ragell(Näringsdepartementet)