Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:1351 Utkom från trycket den 2 december 2014Lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik;utfärdad den 20 november 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5. föreskrivs att det i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.1 a §1 a §Särskilda bestämmelser om befordran av passagerare finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJonas Pontén(Justitiedepartementet)