Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1412 Utkom från trycket den 9 december 2014Lag om ändring i körkortslagen (1998:488);utfärdad den 27 november 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23. föreskrivs att 5 kap. 25 a § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.5 kap.25 a §25 a § Senaste lydelse 2014:729. En polisman eller bilinspektör har rätt till tillträde till ett körkortspliktigt fordon som körs av en körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås, för att kontrollera att fordonet har ett alkolås av godkänd typ som uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Kontrollen ska utföras så att den inte orsakar större olägenheter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)