Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

Utkom från trycket den 19 december 2014
utfärdad den 11 december 2014.

1 §

Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (Atenförordningen), i den ursprungliga lydelsen, eller de motsvarande skyldigheter som följer av 15 kap. 2 § sjölagen (1994:1009).

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

SFS 2015:413

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1462

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:413

Denna förordning träder i kraft d. 2 sept. 2015.