Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

Transportstyrelsen är behörig myndighet och tillsynsmyndighet enligt rådets förordning (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om fastställande av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten, i den ursprungliga lydelsen. Detta gäller dock inte uppgifter enligt artikel 2.1 i förordningen såvitt avser tillämpningen av artikel 2.4 i bilagan till förordningen. Det gäller inte heller uppgifter som anges i artikel 2.4 i bilagan till förordningen.

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 2919/85, i den ursprungliga lydelsen.

4 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. SFS 2018:872

SFS 2014:1487

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2018:872

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.