Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 8 a § och 6 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 8 a §

2 Vid en inspektion ska det, om förhållandena inte föranleder något annat, kontrolleras om följande bevis eller certifikat medförs ombord på fartyget:
  • 1. ett bevis som avses i 7 kap. 3 § sjölagen (1994:1009),
  • 2. ett certifikat som avses i 15 kap. 32 § första stycket sjölagen, eller
  • 3. ett bevis som avses i 15 kap. 32 § andra stycket sjölagen.
Vid en hamnstatskontroll ska en kontroll enligt första stycket 1 och 2 alltid göras.

6 kap.

6 kap. 2 §

Ett fartygs resa får förbjudas om fartyget inte hålls tillgängligt för tillsynsförrättning. Ett fartygs resa får också förbjudas om det ombord saknar
  • 1. ett certifikat som det ska ha enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 3 §,
  • 2. ett bevis som det ska ha enligt 7 kap. 3 § sjölagen (1994:1009),
  • 3. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss, i den ursprungliga lydelsen,
  • 4. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, eller
  • 5. ett bevis som det ska ha enligt 15 kap. 32 § andra stycket sjölagen.
Om det saknade certifikatet enligt första stycket 1 är av sådant slag som avses i 3 § första stycket 2, gäller i stället vad som anges i den paragrafen.
Vid en transport med ett utländskt fartyg gäller första stycket 3–5 endast om fartyget anlöper eller lämnar en svensk hamn.

SFS 2015:255

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGJonas Ragell(Näringsdepartementet)
Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186.
Senaste lydelse 2012:355.