Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:359 Utkom från trycket den 12 juni 2015Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 4 juni 2015.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2014:1037. Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning
Betydelse
 
 
Tättbebyggt område 
Ett visst område som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara tättbebyggt område 
Tävlingsfordon 
Motorfordon som har anpassats för tävlingsändamål och som får användas på väg genom undantag i föreskrifter eller beslut i enskilda fall enligt fordonsförordningen (2009:211) 
Utryckningsfordon 
Fordon som i vägtrafikregistret är upptaget som utryckningsfordon 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)