Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:413 Utkom från trycket den 30 juni 2015Förordning om ändring i förordningen (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning;utfärdad den 17 juni 2015.Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning ska ha följande lydelse.1 §1 §Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (Atenförordningen), i den ursprungliga lydelsen, eller de motsvarande skyldigheter som följer av 15 kap. 2 § sjölagen (1994:1009).Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.Denna förordning träder i kraft den 2 september 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAnders Olin(Justitiedepartementet)