Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:787 Utkom från trycket den 4 december 2015Lag om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik;utfärdad den 26 november 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:16, bet. 2015/16:TU4, rskr. 2015/16:46. föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik ska ha följande lydelse.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)