Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:932 Utkom från trycket den 18 december 2015Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 10 december 2015.Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 och 28 §§ vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2011:1221. Förbudsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
 
 
C7 Förbud mot trafik med tung lastbil  
Avser förbudet även trafik med lätt lastbil anges det på en tilläggstavla. 
C8 Förbud mot trafik med traktor a och motorredskap klass II  
Avser förbudet även trafik med traktor b eller motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla. 
C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods  
Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. 
 
Tillsammans med tilläggstavla T23, tunnelkategori, anger märket tunnelkategori. 
 
 
28 §28 § Senaste lydelse 2012:300. Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att ange ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.
Symbol 
Betydelse 
 
 
S5 Buss  
 
S6 Traktor a och motorredskap klass II  
 
S7 Motorcykel  
Symbolen anger tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn. 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTJonas Ragell(Näringsdepartementet)