Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:143 Utkom från trycket den 15 mars 2016Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 3 mars 2016.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2015:359. Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning
Betydelse
 
 
Cykelpassage 
En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering. 
 
En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad 
Cykelöverfart 
En del av en väg som enligt en lokal trafikföreskrift är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke. 
 
Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen 
EG-motorfordon 
Ett fordon som är avsett att användas på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en maximihastighet över 25 kilometer i timmen. Dock undantas spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar och motorredskap 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)