Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:284 Utkom från trycket den 31 mars 2016Lag om ändring i postlagen (2010:1045);utfärdad den 17 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161. föreskrivs att 2 kap. 16 § postlagen (2010:1045) ska ha följande lydelse.2 kap.16 §16 §Den som bedriver postverksamhet enligt denna lag ska trots 14 § bistå Tullverket vid kontroll avseende postförsändelse enligt tullagen (2016:253) eller lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Detta gäller dock endast kontroll som rör misstanke om narkotikabrott.1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kontroller som inletts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMEHMET KAPLANMagnus Corell(Näringsdepartementet)