Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:303 Utkom från trycket den 31 mars 2016Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 17 mars 2016.Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.8 §8 §Förbudsmärken är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
 
 
C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör  
Märket används endast på en väg eller vägsträcka där försöksverksamhet pågår enligt förordningen om försöksverksamhet med varierande högsta hastighet. Märket anger då att en tillfällig avvikelse från den varierande högsta hastigheten som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör. 
C33 Stopp vid tull  
Märket anger skyldighet att stanna för tullformaliteter.Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.Texten under det vågräta strecket anges på det språk som är lämpligt. 
C34 Stopp för angivet ändamål  
Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta strecket.Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som ska passera signalen ska stanna vid rött ljus.Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket. 
C35 Förbud mot att parkera fordon  
Märket anger förbud mot att parkera fordon.Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och gäller enligt vad som anges på en tillläggstavla, till den plats där annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil, har satts upp. Om en annan bestämmelse gäller på en kortare sträcka gäller angivelsen på nytt efter sträckans slut utan att det upprepas. Angivelsen gäller också på nytt utan att märket satts upp igen i det fall en parkeringsplats anordnats vid sidan av körbanan.Märket anger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla.Om angivelsen endast gäller för ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp anges det på en tilläggstavla. 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)