Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 6 §

2 Förutom bestämmelserna i denna lag finns det i radio- och tv-lagen (2010:696) bestämmelser om sändningar av ljudradio- och tv-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.
Bestämmelser om radioutrustning finns i radioutrustningslagen (2016:392).

SFS 2016:393

Denna lag träder i kraft den 13 juni 2016.
På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)
Prop. 2015/16:93, bet. 2015/16:TU15, rskr. 2015/16:219.
Senaste lydelse 2010:720.