Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:272 Utkom från trycket den 25 april 2017Lag om ändring i körkortslagen (1998:488);utfärdad den 13 april 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:83, bet. 2016/17:TU11, rskr. 2016/17:205. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, i den ursprungliga lydelsen. i fråga om körkortslagen (1998:488)Senaste lydelse av 10 kap. 2 § 2011:1580. dels att nuvarande 10 kap. 2 och 3 §§ ska betecknas 10 kap. 5 och 6 §§, dels att 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b och 14 a §§, 5 kap. 19 och 23 §§ och 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 2–4 §§, av följande lydelse.2 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2015:791. Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.
Beteckning 
Körkortsbehörighet 
AM 
moped klass I 
A1 
lätt två- eller trehjulig motorcykel 
A2 
1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten. 
 
2. lätt trehjulig motorcykel 
två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt. 
1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil. 
 
2. trehjulig motorcykel 
 
3. fyrhjulig motorcykel 
BE 
bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till en sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton. 
C1 
tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil. 
C1E 
bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till en sådan bil om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton. 
tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil. 
CE 
bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan bil. 
D1 
buss som är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss. 
D1E 
buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan buss. 
buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan buss. 
DE 
buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan buss. 
3 kap.4 b §4 b § Senaste lydelse 2008:550. Kravet på en genomförd riskutbildning för att få avlägga förarprov enligt 4 a § gäller inteinnehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov enligt 10 kap. 6 §, ellervid körprov för att upphäva villkor med begränsning till automatväxlat fordon.14 a §14 a § Senaste lydelse 2011:1580. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. Ett körkort får förnyas enligt 14 § om körkortshavarenär permanent bosatt i Sverige, ellerstuderar här sedan minst sex månader.5 kap.19 §19 § Senaste lydelse 2010:1914. En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökandenkan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), ochuppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk.23 §23 § Senaste lydelse 2010:1914. Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § första stycket 1, ska beslutet om villkor om alkolås undanröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkortshavaren under villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som i övrigt anges i 19 §.Om beslutet undanröjs, ska körkortet återkallas. En spärrtid ska då bestämmas som motsvarar den återstående villkorstiden.Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen.10 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2014:148. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter omlagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,registrering som behövs för tillämpningen av lagen,att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå, ochavgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.2 §2 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åtföretag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva postverksamhet (tillståndshavare),dotterföretag till sådana tillståndshavare som avses i 1, ochföretag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag lämnar ut postförsändelser till mottagare (postombud).Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om överlämnande enligt första stycket och om utlämnande av körkort.3 §3 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant överlämnande.4 §4 § Tidigare 10 kap. 4 § upphävd genom 2009:1352. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)