Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon

Utkom från trycket den 3 maj 2017
utfärdad den 20 april 2017.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller för trafik på väg avseende försöksverksamhet med självkörande fordon som i enlighet med 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) omfattas av ett beslut om undantag. Med självkörande fordon avses ett fordon som har ett helt eller delvis automatiserat körsystem. Med försöksverksamhet avses verksamhet som innefattar förande av ett självkörande fordon för att testa och utvärdera automatiska funktioner som inte ingår i ett typgodkännande, enskilt godkännande eller registreringsbesiktning enligt fordonslagen (2002:574).

Definitioner

2 §

Förordningen är meddelad med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.

3 §

De begrepp som används i denna förordning har den betydelse som anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon

4 §

Försök med självkörande fordon får bedrivas endast efter tillstånd. Ett tillstånd gäller under en begränsad tidsperiod med möjlighet till förlängning.

Tillstånd får endast lämnas om den sökande visar att trafiksäkerheten kan säkerställas under försöket och att försöket inte medför någon väsentlig störning eller olägenhet för omgivningen.

Ett beslut om tillstånd ska omprövas om det finns särskilda skäl.

5 §

Frågor om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon prövas av Transportstyrelsen.

6 §

Hos en juridisk person som ansöker om tillstånd till att bedriva försök med självkörande fordon ska det finnas en eller flera personer som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med meddelat tillstånd. Ansvariga är

  1. i aktiebolag och ekonomisk förening den verkställande direktören, om det finns en sådan, eller annars den styrelseledamot som bolaget eller föreningen har utsett,

  2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman, och

  3. hos andra juridiska personer än som avses i 1 eller 2 den eller de som den juridiska personen har utsett.

Om det finns särskilda skäl får Transportstyrelsen besluta att

  1. någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara ansvariga, eller

  2. att kommanditdelägare undantas från att vara ansvarig.

Transportstyrelsen ska godkänna den eller de ansvariga.

Vem som ska anses som förare

7 §

Vid färd med ett självkörande fordon ska det finnas en fysisk förare i eller utanför fordonet.

Ett beslut om tillstånd att bedriva försöksverksamhet får förenas med ytterligare villkor.

Återkallelse

8 §

Ett tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon ska återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls eller om villkoren för tillståndet inte följs.

Om det finns särskilda skäl får Transportstyrelsen besluta att inte återkalla tillståndet.

Ansvarsbestämmelse

9 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver verksamhet med självkörande fordon utan tillstånd eller i strid med ett meddelat tillstånd döms till böter.

Avgifter

10 §

Transportstyrelsen ska ta ut avgifter för ärendehandläggning enligt denna förordning.

Bemyndigande

11 §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för ärendehandläggning enligt denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

Överklagande

12 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd enligt 4 §, återkallelse av tillstånd enligt 8 § och avgift enligt 10 § får dock inte överklagas.

SFS 2018:916

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:309
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

  2. Förordningen, som gäller till utgången av juni 2022, ska fortsätta att gälla.

  3. Trots punkt 2 gäller förordningen fortfarande för mål om ansvar som har inletts innan förordningen upphörde att gälla.

SFS 2018:916

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2020:754
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

  2. För tillstånd som lämnats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.