Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:611 Utkom från trycket den 30 juni 2017Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 22 juni 2017.Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/719/EU. att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2016:143. Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning 
Betydelse 
 
 
Accelerationsfält 
Ett sådant körfält som är avsett endast för anslutande trafik 
Alternativa bränslen 
Bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transport och som kan bidra till en utfasning av fossila bränslen och en förbättrad miljöprestanda inom transportsektorn, och som utgörs av 
 
1. elektricitet som förbrukas i alla typer av elektriska fordon, 
 
2. väte, 
 
3. naturgas, inklusive biometan, i gasform (komprimerad naturgas – CNG) och flytande form (flytande naturgas – LNG), 
 
4. gasol (LPG), eller 
 
5. mekanisk energi från fordonsbaserad lagring/fordonsbaserade källor, inklusive spillvärme 
Behörighetshandling 
Körkort, traktorkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter samt förarbevis för terränghjuling 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONEllika Eriksson(Näringsdepartementet)