Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:922 Utkom från trycket den 24 oktober 2017Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 12 oktober 2017.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2017:611. Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning 
Betydelse 
Accelerationsfält 
Ett sådant körfält som är avsett endast för anslutande trafik 
Alternativa bränslen 
Bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transport och som kan bidra till en utfasning av fossila bränslen och en förbättrad miljöprestanda inom transportsektorn, och som utgörs av 
 
1. elektricitet som förbrukas i alla typer av elektriska fordon, 
 
2. väte, 
 
3. naturgas, inklusive biometan, i gasform (komprimerad naturgas – CNG) och flytande form (flytande naturgas - LNG), 
 
4. gasol (LPG), eller 
 
5. mekanisk energi från fordonsbaserad lagring/fordonsbaserade källor, inklusive spillvärme 
Behörighetshandling 
Körkort, traktorkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter samt förarbevis för terränghjuling 
Besiktningsinstrument 
Ett bevis om att fordonet har godkänts vid en mopedbesiktning 
Cirkulationsplats 
En plats som enligt lokala trafikföreskrifter eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) ska vara cirkulationsplats och som är utmärkt med ett vägmärke för cirkulationsplats 
Cykelbana 
En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II 
Cykelfält 
Ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II 
Cykelpassage 
En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering. 
 
En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad 
Cykelöverfart 
En del av en väg som enligt en lokal trafikföreskrift är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke. 
 
Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen Beteckning Betydelse 
EG-motorfordon 
Ett fordon som är avsett att användas på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en maximihastighet över 25 kilometer i timmen. Dock undantas spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar och motorredskap 
Färdled 
En sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel men inte är en väg 
Grundhandling 
En handling som är avsedd för färdigställande av körkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter eller förarbevis för terränghjuling 
Gågata 
En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gågata och som är utmärkt med vägmärke för gågata 
Gångfartsområde 
En väg eller ett område som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara gångfartsområde och som är utmärkt med vägmärke för gångfartsområde 
Halvljus 
Avbländat färdljus 
Heldragen linje 
Längsgående heldragen linje som enligt 4 kap. 5 § vägmärkesförordningen (2007:90) ersätter motsvarande bruten linje i 4 kap. 4 § 
Helljus 
Inte avbländat färdljus 
Huvudled 
En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara huvudled och som är utmärkt med vägmärke för huvudled 
Internationellt körkort 
En handling som är avsedd att användas i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att föra bil, motorcykel eller terrängvagn 
Jordbruks- och skogsbrukstraktor 
Ett motordrivet fordon med hjul eller band, och med motor, som har minst två axlar, som är konstruerat för en maximal hastighet om lägst 6 kilometer i timmen, vars främsta funktion är som dragfordon och som har konstruerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- eller skogsbruk, eller för att dra släpvagnar avsedda att användas inom jord- eller skogsbruk. En jordbruks- och skogsbrukstraktor kan vara utrustad för transport av last i jordbruks- eller skogsbrukssammanhang eller med passagerarsäten 
Körbana 
En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren 
Körfält 
Ett sådant längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om någon vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon 
Körfält för fordon i linjetrafik m.fl. 
Ett körfält eller en körbana som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och som är utmärkt med vägmärke för körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. 
Körförbud 
Förbud mot att använda ett fordon 
Körträning 
Träning i att föra ett körkorts- eller traktorkortspliktigt motordrivet fordon utan avsikt att avlägga förarprov 
Laddplats 
En plats som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara laddplats och som är utmärkt med ett vägmärke för parkering och en tilläggstavla för laddplats 
Lastlängd 
Avståndet från lastutrymmets främsta yttersta punkt till dess bakersta yttersta punkt 
Lämplighetsbevis 
Ett bevis om att ett fordon har godkänts vid lämplighetsbesiktning 
Motortrafikled 
En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara motortrafikled och som är utmärkt med vägmärke för motortrafikled 
Motorväg 
En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara motorväg och som är utmärkt med vägmärke för motorväg 
Odelbar last 
Last som inte utan risk för onödiga kostnader eller skador kan delas i två eller flera dellaster 
Parkering 
En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som 
 
1. föranleds av trafikförhållandena, 
 
2. sker för att undvika fara, eller 
 
3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods 
Plankorsning 
En korsning i samma plan mellan en väg och en sådan järnväg eller spårväg som är anlagd på en särskild banvall 
Registrerad importör 
En importör som har registrerats i vägtrafikregistret 
Registrerat fordon 
Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret 
Registreringsnummer 
Det nummer under vilket ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret 
Registreringsskylt 
En av Transportstyrelsen tillhandahållen skylt, som i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
 
1. upptar fordonets registreringnummer, 
 
2. är avsedd för beskickningsfordon, eller 
 
3. utgör en personlig fordonsskylt 
Retardationsfält 
Ett sådant körfält som är avsett endast för avfart 
Spärrområde 
Ett vägområde som markerats med vinklade eller snedställda parallella streck och som begränsas av en heldragen linje. Del av eller hela området kan utföras i vitt 
Stannande 
Annat stillastående med ett fordon än som 
 
1. sker för att undvika fara, 
 
2. föranleds av trafikförhållandena, eller 
 
3. utgör parkering 
Temperaturkontrollerat fordon 
Ett fordon med fast eller avtagbar överbyggnad som är särskilt utrustat för godsbefordran vid kontrollerad temperatur och vars sidoväggar inklusive isolering är minst 45 millimeter tjocka 
Terräng 
Ett område som inte är väg 
Trafikant 
Den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng 
Trafikskola 
Yrkesmässig utbildning av bil- eller motorcykelförare 
Trafiksyn 
Synorganets funktion i sådana avseenden som har betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt 
Trafikövningsplats 
En plats för genomförande av obligatoriska moment vid övningskörning som inte bör utföras på väg 
Tunnelkategori 
Indelning av vägtunnlar efter tillåtligheten av färd med fordon som transporterar farligt gods. Tunnelkategorierna är A, B, C, D och E 
Typintyg 
Ett intyg som har utfärdats enligt 5 kap. 8 § i den upphävda fordonsförordningen (2002:925) eller enligt 62 § i den upphävda fordonskungörelsen (1972:595) 
Tättbebyggt område 
Ett visst område som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara tättbebyggt område 
Tävlingsfordon 
Motorfordon som har anpassats för tävlingsändamål och som får användas på väg genom undantag i föreskrifter eller beslut i enskilda fall enligt fordonsförordningen (2009:211) 
Utryckningsfordon 
Fordon som i vägtrafikregistret är upptaget som utryckningsfordon 
Väg 
1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon, 
 
2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och 
 
3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2 
Vägren 
En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana 
Yrkesmässig fordonstillverkare 
En fordonstillverkare som innehar ett typgodkännande för fordon 
Ändamålsplats 
En plats som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara ändamålsplats och som är utmärkt med ett vägmärke för ändamålsplats 
Övergångsställe 
En del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakat Beteckning Betydelse 
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)