Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:923 Utkom från trycket den 24 oktober 2017Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 12 oktober 2017.Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen (2007:90) dels att 3 kap. 16–18 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 3 kap. 16 § ska utgå, dels att 1 kap. 2, 4–8 och 10 §§, 2 kap. 1, 5, 7, 8, 12–13 a, 14, 16, 17, 20, 22, 24 och 27–30 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 6, 10, 12 och 19–21 §§, 4 kap. 4–9 §§, 5 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 1–4 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2 och 5 §§ och rubriken närmast före 3 kap. 19 §, ska ha följande lydelse, dels att det ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 13 b § och 6 kap. 5–9 §§, av följande lydelse, dels att punkterna 4 och 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2012:245. Ändringen innebär att beteckningen vägmärkesbild tas bort ur förteckningen. I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, lagen (2006:263) om transport av farligt gods och yrkestrafiklagen (2012:210).
Beteckning 
Betydelse 
Symbol 
Bild som används i stället för en text. 
Vägvisningsplan 
En förteckning över geografiska mål som ska anges med lokaliseringsmärken för vägvisning längs de allmänna vägarna. 
4 §4 §Vägmärken och andra anordningar har den innebörd som framgår av denna förordning. De har den utformning, storlek och färgsättning som framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.Vägmärken och tilläggstavlor kan vara lysande. Text och symbol kan då vara lysande vit på mörk botten. Bård, snedstreck och annan röd del av vägmärket eller tilläggstavlan är dock alltid lysande röd.5 §5 §Ett vägmärke, en annan anordning för anvisningar för trafiken, en stolpe eller motsvarande som är avsedd att bära upp eller visa ett märke eller en anordning får inte förses med någonting som saknar samband med märkets eller anordningens ändamål.6 §6 § Senaste lydelse 2014:1279. Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls och utförs i den omfattning som anges för respektive plats.
Ansvarig 
Plats 
Ansvaret gäller 
1. Kommunen 
a) På väg inom tättbebyggt område som inte är enskild och på sådan väg utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare 
I andra fall än enligt 2 a, 2 c och 7–10. 
 
b) På enskild väg inom tättbebyggt område och på sådan väg utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare 
Hastighetsbegränsningar, föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948), andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) än sådana som endast får meddelas efter medgivande av vägens ägare samt trafiksignaler och andra anordningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten när det behövs för att tillgodose ett allmänt behov. 
 
c) På alla vägar 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av kommunen. 
 
d) I terräng 
Förbud, påbud eller andra anvisningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten. 
2. Den statliga väghållningsmyndigheten 
a) På allmän väg där staten är väghållare 
I andra fall än enligt 7–10. 
 
b) På annan enskild väg utom tättbebyggt område än där kommunen är väghållare 
Hastighetsbegränsningar, föreskrifter enligt 41 § väglagen, andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen än sådana som endast får meddelas efter medgivande av vägens ägare samt trafiksignaler och andra anordningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten där det behövs för att tillgodose ett allmänt behov. 
 
c) På väg som ansluter till allmän väg där staten är väghållare 
Stopplikt eller väjningsplikt som följer av lokal trafikföreskrift om sådan plikt, om cirkulationsplats eller om att väg ska vara huvudled. 
 
d) På alla vägar 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av den statliga väghållningsmyndigheten. 
3. Den som svarar för skoterledhållningen på allmän skoterled 
På allmän skoterled 
Markeringar som anges i 9 § terrängkörningsförordningen (1978:594). 
4. Ägare till enskild väg 
På enskild väg 
Sådant som inte ska märkas ut av någon annan. 
5. Markägare som avses i 2 § andra stycket lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 
Inom område där markägaren förbjuder eller ställer upp villkor för parkering och tillkännager förbuden eller villkoren enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering 
Förbud eller villkor som markägaren beslutat. 
6. Markägare 
I terräng 
Sådant som inte ska märkas ut av någon annan. 
7. Innehavare av järnväg eller spårväg 
Vid plankorsning 
Märke A39, kryssmärke, J3, livsfarlig ledning, Y4, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning. 
8. Polisman eller någon annan som förordnats att ge anvisningar till trafikant 
På väg och i terräng 
Polismans tecken och anordning X6, särskild varningsanordning. 
9. Polismyndigheten 
På väg och i terräng 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Polismyndigheten. 
10. Tullverket 
På väg och i terräng 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Tullverket. 
11. Annan än dem som anges i 8 
På väg och i terräng 
Anordning X6, särskild varningsanordning, i samband med uppställning av fordon eller vid någon annan verksamhet som kan medföra att framkomligheten minskar. 
7 §7 § Senaste lydelse 2009:220. Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då säkerhetsanordning vid plankorsning är ur funktion, kan anvisningar för trafiken ges genom tecken av vakt. En sådan vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap. 2 §. Den som enligt 6 § ansvarar för att anordningar och tecken för anvisningar för trafiken sätts upp, tas bort och underhålls ansvarar även för att en vakt sätts ut och tas bort.I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om utmärkning.8 §8 § Senaste lydelse 2010:156. Trafikverket beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning vid en korsning med järnväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort.Kommunen beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning vid en korsning med spårväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort.10 §10 §Om en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering använder vägmärken, ska markägarens namn och telefonnummer anges på en tilläggstavla. Om markägaren företräds av ett ombud, får i stället dennes namn och telefonnummer anges.Används vägmärke E19, parkering, eller E20, områdesmärke, vid samtliga infarter till ett område för att tillkännage markägarens förbud eller villkor för parkering i området behöver tilläggstavlan endast sättas upp under dessa vägmärken.2 kap.1 §1 §Vägmärken delas in iA. varningsmärken,B. väjningspliktsmärken,C. förbudsmärken,D. påbudsmärken,E. anvisningsmärken,F. lokaliseringsmärken för vägvisning och lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik,G. lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.,H. lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.,I. lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål, ochJ. upplysningsmärken.5 §5 § Senaste lydelse 2008:1180. Varningsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
 
 
A30 Varning för cirkulationsplats  
 
A31 Varning för långsamtgående fordon  
Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen. 
A32 Varning för fordon med förspänt dragdjur  
Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma. 
A33 Varning för terrängskotertrafik  
Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen. 
A34 Varning för kö  
Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning. 
A35 Varning för järnvägskorsning med bommar  
Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar. 
A36 Varning för järnvägskorsning utan bommar  
 
A37 Varning för korsning med spårväg utan bommar  
Märke Närmare föreskrifter 
A38 Avstånd till plankorsning  
Märkena anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar.Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena A35, varning för järnvägskorsning med bommar, A36, varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37, varning för korsning med spårväg utan bommar. Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet. 
A39 Kryssmärke  
Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår.Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning. Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med lite trafik där det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten.Märket kan även vara uppsatt vid en annan korsning med järnväg eller spårväg än en plankorsning. 
A40 Varning för annan fara  
Märket anger en annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke.Farans art anges på en tilläggstavla. 
A41 Varning för olycka  
 
7 §7 §En anvisning om förbud genom ett förbudsmärke gäller, om inte annat anges nedan eller i 8 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp.Om ett förbud gäller även efter en vägkorsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen är märket upprepat efter korsningen om inte annat sägs i 8 §. Om förbudet gäller en längre vägsträcka eller om det i övrigt är nödvändigt, är märket upprepat på lämpliga avstånd, utom i de fall som avses i fjärde stycket.Förberedande upplysning om förbud visas med tilläggstavla T2, avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande upplysning om förbud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.Om ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller anvisningen hela det tättbebyggda området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka. I sådana fall behöver förbudsmärket inte vara upprepat inom området. Ett förbudsmärke som avser trafik med fordon avser inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen, om inte annat anges på en tilläggstavla.8 §8 § Senaste lydelse 2016:303. Förbudsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
C1 Förbud mot infart med fordon  
 
C2 Förbud mot trafik med fordon  
Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna. 
C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II  
Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla. 
C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul  
 
C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I  
 
C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn  
Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra.Avser förbudet även trafik med motordrivet fordon med tillkopplad påhängsvagn eller släpkärra anges det på en tilläggstavla. Avser förbudet endast fordonståg med släpvagn vars totalvikt överstiger visst tontal anges det på tilläggstavla T5, totalvikt. 
C7 Förbud mot trafik med tung lastbil  
Avser förbudet även trafik med lätt lastbil anges det på en tilläggstavla. 
C8 Förbud mot trafik med traktor a och motorredskap klass II  
Avser förbudet även trafik med traktor b eller motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla. 
C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods  
Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.Tillsammans med tilläggstavla T23, tunnelkategori, anger märket tunnelkategori. 
C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II  
Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla. 
C11 Förbud mot trafik med moped klass II  
Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla. 
C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur  
 
C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp  
Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla. 
C14 Förbud mot ridning  
Avser förbudet även ledande av riddjur anges det på en tilläggstavla. 
C15 Förbud mot gångtrafik  
 
C16 Begränsad fordonsbredd  
Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd.Största tillåtna bredd anges på märket. 
C17 Begränsad fordonshöjd  
Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter.Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket. 
C18 Begränsad fordonslängd  
Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd.Längsta tillåtna längd anges på märket. 
C19 Minsta avstånd  
Märket anger förbud mot att hålla kortare avstånd till framförvarande motordrivna fordon i samma färdriktning än som anges på märket.Minsta tillåtna avstånd anges på märket. 
C20 Begränsad bruttovikt på fordon  
Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket. 
C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg  
Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket. 
C22 Bärighetsklass  
Vägens bärighetsklass anges på märket. 
C23 Begränsat axeltryck  
Högsta tillåtna axeltryck anges på märket. 
C24 Begränsat boggitryck  
Högsta tillåtna boggitryck anges på märket. 
C25 Förbud mot sväng i korsning  
Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före.Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tillläggstavla.Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. 
C26 Förbud mot U-sväng  
Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före.Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tillläggstavla. 
C27 Förbud mot omkörning  
Märket anger förbud mot att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märke C28, slut på förbud mot omkörning, är uppsatt. 
C28 Slut på förbud mot omkörning  
 
C29 Förbud mot omkörning med tung lastbil  
Märket anger förbud mot att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt till den plats där märke C30, slut på förbud mot omkörning med tung lastbil, är uppsatt. 
C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil  
 
C31 Hastighetsbegränsning  
Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket.Angivelsen gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning anges med märket, eller där märke C32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, E7, gågata, eller E9, gångfartsområde, satts upp.Märket behöver inte vara upprepat efter en vägkorsning om samma högsta tillåtna hastighet gäller på den korsande vägen. 
C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör  
Märket anger att en tillfällig hastighet som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör. 
C33 Stopp vid tull  
Märket anger skyldighet att stanna för tullformaliteter.Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.Texten under det vågräta strecket anges på det språk som är lämpligt. 
C34 Stopp av angiven anledning  
Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta strecket.Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som ska passera signalen ska stanna vid röd signalbild.Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra anledningar som får anges. 
C35 Förbud att parkera fordon  
Märket anger förbud mot att parkera fordon.Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där någon annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil, har satts upp. Om en annan bestämmelse gäller på en kortare sträcka gäller angivelsen på nytt efter sträckans slut utan att det upprepas. Angivelsen gäller också på nytt utan att märket satts upp igen i det fall en parkeringsplats anordnats vid sidan av körbanan.Märket anger inte rätt att stanna där fordon inte får stannas eller parkeras enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla. 
C36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum  
De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke. 
C37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum  
De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke. 
C38 Datumparkering  
Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke. 
C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon  
Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon.De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, andra stycket gäller även till detta märke. 
C40 Ändamålsplats  
Har ändamålet angetts med lastplats är ändamålet lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra ändamål som får anges och hur de anges. 
C41 Slut på ändamålsplats  
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör.Märket är anpassat till märke C40, ändamålsplats. 
C42 Vändplats  
Märket anger en plats som är avsedd för vändning av fordon och att det är förbjudet att parkera fordon. Om i stället märke C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, är infogat i märket anger det att det är förbjudet att stanna eller parkera fordon. 
C43 Slut på vändplats  
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör.Märket är anpassat till märke C42, vändplats. 
C44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II  
Avser förbudet även moped klass II anges det på en tilläggstavla. 
C45 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering  
Märket anger det förbud som anges med det infogade märket. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under.Andra förbud kan anges med märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förbudsmärken som får infogas.Märket är uppsatt under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering eller E20, områdesmärke.Märke E20, områdesmärke, får vara infogat. Är märket infogat gäller de närmare föreskrifterna till märke E20, områdesmärke.För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra begränsningar kan endast vara angivna på märket. 
12 §12 § Senaste lydelse 2008:1180. Anvisningsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
 
 
E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör  
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört. 
E15 Sammanvävning  
Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman och att förarna ska anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen.Märket används även som förberedande upplysning om att två körfält eller körbanor löper samman. Avståndet anges då på en tilläggstavla. 
E16 Enkelriktad trafik  
Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram. 
E17 Återvändsväg  
Märket anger att genomfart inte är möjlig.Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke.Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i märket. 
E18 Mötesplats  
 
E19 Parkering  
Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt.Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen. Gäller sådan annan bestämmelse på en kortare sträcka gäller dock anvisningen på nytt efter sträckans slut utan att märket upprepas. Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.Märket anger inte rätt att parkera där fordon enligt trafikförordningen inte får stannas eller parkeras, om inte en sådan rätt tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla. Märket anger inte heller rätt att parkera fordon i strid mot 3 kap. 49 a § första stycket trafikförordningen.Används märket av en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annat framgår av en tillläggstavla.Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke.Om märket används som förberedande upplysning, kan uppgift om parkeringsplatsens namn, om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller att det finns lediga platser lämnas i anslutning till märket. 
E20 Områdesmärke  
Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket.Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla E21, slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller.Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor. Anvisningarna på märket gäller även efter sådan avvikelse utan att märket upprepas.Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra vägmärken som får infogas. 
E21 Slut på område  
Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angetts med ett märke E20, områdesmärke, upphör. Utseendet är anpassat till det märke som infogats i märke E20, områdesmärke. 
E22 Busshållplats  
Märket anger en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt.Trots bestämmelserna i 1 kap. 5 § kan uppgifter om busslinjer, bussföretag och motsvarande förekomma på eller vid märket.Klockslag kan anges på märket. 
E23 Taxi  
Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för fordon som används i taxitrafik. 
E24 Automatisk trafikövervakning  
Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande kan ske på en plats eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning. Märket anger vidare att personuppgifter kan registreras enligt personuppgiftslagen (1998:204), lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller någon annan registerlag. Gäller anvisningen en längre vägsträcka, anges sträckans längd på tilläggstavla T1, vägsträckas längd. Märket upprepas på lämpliga avstånd. 
E25 Betalväg  
Märket anger att avgift eller särskild skatt ska betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område. 
E26 Tunnel  
Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket. Märket är upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd anges då på märket. 
E27 Nöduppställningsplats  
Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande.Symbol för hjälptelefon eller brandsläckare kan vara infogad i märket. Märket är utformat efter förhållandena på platsen.Används märket som förberedande upplysning om nöduppställningsplats anges avståndet på en tilläggstavla. 
E28 Nödutgång  
Märket anger nödutgång för gående. 
E29 Utrymningsväg  
Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum. 
E30 Särskilda bestämmelser för parkering  
Märket anger att parkering är tillåten med de infogade villkoren. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under.De närmare föreskrifterna för märke E19, parkering, utom sjätte och sjunde styckena, gäller även för detta märke.För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra villkor kan anges på märket.Märket används under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering, eller E22, busshållplats. 
13 §13 § Senaste lydelse 2010:218. Geografisk vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499 ska ske enligt en vägvisningsplan som föreskrivs av Transportstyrelsen.För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den statliga väghållningsmyndigheten.Innan en vägvisningsplan föreskrivs eller upprättas ska berörda väghållare och de som särskilt berörs av planen få tillfälle att yttra sig.För numrerade trafikplatser upprättar Trafikverket en förteckning över trafikplatsnummer.13 a §13 a § Senaste lydelse 2010:218. Den statliga väghållningsmyndigheten eller den kommunala myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen får på begäran av någon annan meddela beslut om vägvisning till inrättningar, anläggningar och turistiskt intressanta mål m.m.13 b §13 b §Innan lokaliseringsmärken sätts upp ska samråd ske med de väghållare som särskilt berörs.14 §14 § Senaste lydelse 2010:218. Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i de närmare föreskrifterna i 17 §. Brun botten med vit versal och gemen text och vita symboler till mål av turistiskt intresse. Orange botten med svart versal text och svarta symboler till mål vid tillfällig trafikomläggning. Vid vägvisning till inrättningar eller anläggningar har märket versal och gemen text. Gul botten med grön versal och gemen text till tillfälliga arrangemang.16 §16 §Lokaliseringsmärken för vägvisning anger väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande, om inte annat anges.Vägvisning till vissa inrättningar och anläggningar kan ske genom att symboler enligt 28 § anges på lokaliseringsmärken.17 §17 § Senaste lydelse 2010:218. Lokaliseringsmärken för vägvisning är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
 
 
F4 Avfartsorienteringstavla  
Märket är en förberedande upplysning om avfart.Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. 
F5 Vägvisare  
Märket är uppsatt i anslutning till en korsning.Om avstånd anges ska det anges i hela kilometer. 
F6 Tabellvägvisare  
Märket kan användas i stället för märke F5, vägvisare, och är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.Används märket i anslutning till ett sjukhusområde, industriområde eller motsvarande får området anges överst på märket utan riktningsangivelse. 
F7 Avfartsvisare  
Märket är uppsatt där avfarten börjar. 
 
 
F15 Omledning  
Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg.Avvikelse från färg får inte ske. 
F16 Ökning av antal körfält  
Märket anger att antalet körfält ökar.Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket.Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar. Avståndet anges då på en tilläggstavla.Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske. 
F17 Minskning av antal körfält  
Märket anger att antalet körfält minskar.Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar. Avståndet anges då på en tilläggstavla.Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske. 
 
 
F27 Trafikplatsnummer  
Märket anger numret på trafikplatsen.Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning.Avvikelse från färg får inte ske. 
F28 Parkeringshus  
Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket.Parkeringshusets namn kan vara infogat i märket. 
F29 Infartsparkering  
Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas.Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket.Avvikelse från färg får inte ske. 
F30 Lokal slinga  
Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske. 
F31 Lämplig väg eller förbifart för visst fordonsslag eller trafikantgrupp  
Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §. 
F32 Farligt gods  
Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.Avvikelse från färg får inte ske. 
F33 Räddningsplats  
Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Siffran anger räddningsplatsens nummer.Avvikelse från färg får inte ske. 
20 §20 § Senaste lydelse 2007:448. Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
F34 Vägvisare  
Märket anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande.Avstånd i kilometer kan anges.Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket 
F35 Tabellvägvisare  
Märket anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande.Avståndet anges i kilometer.Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket. 
F36 Platsmärke  
Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen.Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket. 
F37 Avståndstavla  
Märket anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknande.Avståndet anges i kilometer.Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket. 
F38 Cykelled  
Märket anger en särskilt anordnad cykelled.Märkets färgsättning kan variera. 
22 §22 § Senaste lydelse 2010:218. Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
 
 
G6 Järnvägsstation  
 
G7 Busstation  
Märket anger en busstation som utgör knutpunkt för flera busslinjer. 
G8 Flygplats  
Märket anger en flygplats med reguljär flygtrafik. 
G9 Brandsläckare  
 
G10 Handelsområde  
Märket anger ett område för handel. 
G11 Färja  
Märket anger ett färjeläge eller att angivet färdmål kan nås med färja. 
G12 Personfärja  
Märket anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport. 
24 §24 § Senaste lydelse 2012:300. Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
 
 
H3 Drivmedel  
Märket anger en anläggning som tillhandahåller drivmedel.Företagsemblem kan anges i anslutning till märket. 
H4 Gas för fordonsdrift  
Märket anger anläggningar som tillhandahåller olika typer av fordonsgas där typ av gas framgår av förkortningen i märket.Förkortningen CNG anger komprimerad naturgas.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förkortningar som får förekomma och vad de anger. 
H5 Servering  
Märket anger en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter. 
 
 
H10 Stuga  
Märket anger en anläggning med ett fåtal stugor. 
H11 Campingplats  
Märket anger en anläggning som tillhandahåller platser för såväl tält som fordon med bostadsutrymme. 
H12 Husvagnsplats  
Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för fordon med bostadsutrymme. 
H13 Rastplats  
Märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade. 
H14 Toalett  
Märket anger en toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade. 
H15 Bad  
Märket anger en badstrand eller annan badanläggning. 
H16 Friluftsområde  
 
 
 
H22 Sevärdhet  
Märket anger en sevärdhet av nationellt intresse.Sevärdhetens art anges i anslutning till märket. 
H23 Förberedande upplysning om vägnära service  
Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa.Symboler för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn.På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning. 
H24 Rum och frukost  
Märket anger en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost. 
 
 
H27 Laddstation  
Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning. 
H28 Husbilsplats  
Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme. 
27 §27 § Senaste lydelse 2008:45. Upplysningsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
J2 Upplysningsmärke  
Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt.Varnings- eller förbudsmärke och lokaliseringsmärkena F14, vägnummer, och F15, omledning, kan vara infogade som förberedande upplysning.Upplysning med versal och gemen text kan förekomma. 
J3 Livsfarlig ledning  
Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara. 
28 §28 § Senaste lydelse 2015:932. Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att ange ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp.
Symbol 
Betydelse 
 
 
S6 Traktor a och motorredskap klass II  
 
S7 Motorcykel  
Symbolen anger tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn. 
S8 Cykel och moped klass II  
 
 
 
S11 Rörelsehindrade  
 
S12 Personbil klass II  
 
29 §29 §Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.En tilläggstavla har samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken som det vägmärke det används under, om inte andra färger anges i 30 §. En tilläggstavla under ett märke som anger förbud mot att parkera eller förbud mot att stanna och parkera har dock gul bottenfärg med svarta tecken.Tilläggstavlor får infogas i lokaliseringsmärken för vägvisning och får då placeras vid sidan av ett infogat vägmärke. Tilläggstavlan ger då en kompletterande upplysning.30 §30 § Senaste lydelse 2012:300. Tilläggstavlor är följande.
Tavla 
Närmare föreskrifter 
T1 Vägsträckas längd  
Tavlan anger början och slutet på en vägsträcka. 
T2 Avstånd  
Tavlan anger avståndet till det som vägmärket avser. 
T3 Avstånd till stopplikt  
Tavlan används endast under märke B1, väjningsplikt. 
T4 Fri bredd  
 
T5 Totalvikt  
Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet. 
T6 Tidsangivelse  
Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller.Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag.Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag.Röda siffror avser sön- och helgdag.Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag.Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag. 
T7 Rörelsehindrade  
Tavlan anger att angivelsen på märket gäller den som får parkera enligt ett parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 eller 9 § trafikförordningen. Tavlan används endast under märke E19, parkering.Anges tid med tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. 
T8 Symboltavla  
Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan.Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §.Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. 
T9 Nedsatt syn  
Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande. 
T10 Nedsatt hörsel  
Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande. 
T11 Utsträckning  
Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket.Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar.Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar.Används tavlan under märke E19, parkering, har den svarta tecken på vit botten utan bård.Tavlorna kan även användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten. 
T12 Riktning  
Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. 
T13 Flervägsväjning  
Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt. 
T14 Flervägsstopp  
Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt. 
T15 Vägars fortsättning i korsning  
Tavlan anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordon på en väg som anges med brett streck.Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. 
T16 Avgift  
Tavlan anger att avgift ska betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där ska iakttas.Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. 
T17 Parkeringsskiva  
Tavlan anger att tiden när parkering påbörjats ska anges med en parkeringsskiva eller motsvarande.Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. 
T18 Tillåten tid för parkering  
Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering.Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. 
T19 Boende  
Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor.Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning eller motsvarande.Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. 
T20 Parkeringsbiljett  
Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett ska användas vid parkering.Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. 
T21 Uppställning av fordon  
Tavlan anger hur fordon ska ställas upp på en parkeringsplats.Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen. 
T22 Text  
Tavlan ger kompletterande anvisning som inte kan ges med någon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa.Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. 
T23 Tunnelkategori  
Tavlan används under märke C9, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori.Klockslag kan anges på tavlan enligt de närmare föreskrifterna till tilläggstavla T6, tidsangivelse. 
T24 Laddplats  
Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera. 
T25 Öppet dygnet runt  
Tavlan anger att en servering eller restaurang är öppen dygnet runt. Tavlan används under något av märkena H5, servering, eller H6, restaurang. 
3 kap.1 §1 §Trafiksignaler utgörs avflerfärgssignaler,kollektivtrafiksignaler,körfältssignaler,signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnlar eller liknande, ochsignaler för påkallande av särskild försiktighet.3 §3 §Fordonssignaler och cykelsignaler har tre ljusöppningar: en för rött, en för gult och en för grönt ljus.En ytterligare ljusöppning med pil kan finnas vid sidan om de nedre ljusöppningarna.En cykelsignal är utmärkt med en vit cykelsymbol på blå botten och placerad ovanför den röda ljusöppningen.Fordonssignalen får förses med svart bakgrundsskärm med vit bård. Bakgrundsskärmen på en signal som placerats över ett körfält kan innehålla pilsymboler som visar vilken eller vilka riktningar signalen avser.4 §4 §Fordonssignaler är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet. Om det finns särskilda skäl kan en signal i stället vara uppsatt på vänster sida.Där korsande trafik regleras är en fordonssignal upprepad omedelbart före, i eller efter korsningen. Signalen är då uppsatt på höger eller vänster sida om vägen eller över körbanan.6 §6 §Fordonssignaler och cykelsignaler visar följande signalbilder.
Signalbild 
Närmare föreskrifter 
 
 
Grön  
Fordon får fortsätta framåt.Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt. 
Gul  
Stanna. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara.Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen. 
Blinkande gul  
Särskild försiktighet ska iakttas vid passage. 
10 §10 §En kollektivtrafiksignal har tre ljusöppningar för vitt ljus. I ljusöppningarna finns symboler. I den övre finns bokstaven S, i mitten ett vågrätt streck och i den undre ett lodrätt streck eller en pil.En ytterligare ljusöppning kan finnas vid sidan om de nedre ljusöppningarna.12 §12 §Kollektivtrafiksignaler visar följande signalbilder.
Signalbild 
Närmare föreskrifter 
S  
Stopp. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen. 
S+vågrätt streck  
Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S. 
Lodrätt streck eller pil 
Fordon och spårvagn får fortsätta framåt. 
 
Pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. 
Vågrätt streck  
Stanna. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalen växlar från lodrätt till vågrätt streck att det inte kan stannas utan fara. 
Blinkande vågrätt streck 
Särskild försiktighet ska iakttas vid passage. 
Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel eller liknande19 §19 §Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnel eller liknande består av två ljusöppningar på samma höjd, som avger växelvis blinkande rött ljus, och en skärm. Skärmen kan vara försedd med vit bård. Det röda blinkande ljuset får kompletteras med en ljudsignal med ringande ljud.Signalerna är uppsatta där vägen tillfälligt stängs av eller där det av andra skäl finns anledning att tillfälligt stoppa trafik.Signalerna är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om det inte finns särskilda skäl för annat. Ytterligare signal kan vara uppsatt till vänster eller över vägen, banan eller körfältet.20 §20 §Signalerna är följande.
Signalbild 
Närmare föreskrifter 
Rött blinkande ljus  
Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. 
Ljudsignal 
Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. 
21 §21 §Signaler för påkallande av särskild försiktighet är följande.
Signalbild 
Närmare föreskrifter 
Rött fast ljus  
Signalen anger att en väg är helt avstängd. 
Gult blinkande ljus  
Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning.Antalet ljusöppningar och deras placering är anpassade till den anordning signalen är placerad vid.Signalen kan användas fristående eller tillsammans med en anordning som avger ljud för att ge anvisning för gående om korsande spårvagn eller buss. 
Ljudfyr 
En ljudfyr avger tonstötar eller motsvarande.Signalen anger lämplig plats för gående att korsa en körbana. 
4 kap.4 §4 §Brutna linjer är följande.
Markering 
Närmare föreskrifter 
 
 
M2 Kantlinje  
Markeringen anger en körbanas yttre gräns.Markeringen har längdförhållandet 1:2 mellan dellinje och mellanrum. 
M3 Varningslinje  
Varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje.Markeringen har längdförhållandet 3:1 mellan dellinje och mellanrum. 
M4 Ledlinje  
Markeringen anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar.Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning.Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum. 
 
 
5 §5 § Senaste lydelse 2007:448. Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna linjer när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till körfält för motgående trafik, byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande.Heldragna linjer får även användas för att ange gräns mellan banor.6 §6 §Heldragna linjer är följande.
Markering 
Närmare föreskrifter 
M8 Heldragen linje  
Markeringen anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 § eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen är tillämpliga.Heldragen linje kan vara heldragen mittlinje, heldragen körfältslinje eller heldragen kantlinje.Heldragen körfältslinje och heldragen kantlinje är enkel.Heldragen mittlinje kan vara såväl enkel som dubbel. 
M9 Spärrområde  
Markeringen anger ett område där fordon inte får föras enligt 3 kap. 11 § trafikförordningen.Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen. Del av eller hela området kan utföras i vitt. 
7 §7 § Senaste lydelse 2007:448. Heldragna och brutna linjer i kombination anger i stället för enbart mittlinje eller körfältslinje gränsen mellan körfält. Sådana linjer är följande.
Markering 
Närmare föreskrifter 
M10 Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje  
Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält. 
M11 Varningslinje och heldragen linje  
Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält. 
M12 Mittlinje och varningslinje  
Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena. 
8 §8 § Senaste lydelse 2014:1038. Tvärgående markeringar är följande.
Markering 
Närmare föreskrifter 
M13 Stopplinje  
Markeringen anger var ett fordon ska stannas enligt ett vägmärke, en trafiksignal eller Y1, ljussignal. 
9 §9 § Senaste lydelse 2007:448. Övriga markeringar är följande.
Markering 
Närmare föreskrifter 
M18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt  
Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen. 
M19 Körfältspilar  
Markeringen upplyser, för närmaste korsning, lämpligt körfält för fortsatt färd.Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje ska förare följa den eller de riktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutning till korsningen färdas in i eller från ett reserverat körfält.Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning upplyser om lämpligt körfält för fortsatt färd i närmaste och därpå följande korsning.Markeringarna upplyser också om att fordon inte får föras i motsatt riktning. 
M19a Körfältspil för cirkulationsplatser  
Markeringen upplyser, i tillfart till en cirkulationsplats för närmaste korsning, om lämpligt körfält för fortsatt färd. Markeringen anpassas till förhållandena på platsen. 
M20 Körfältsbyte  
Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske. 
M20a Förberedande upplysning om heldragen mittlinje m.m.  
Markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar och anger att en heldragen mittlinje eller fysisk avgränsning finns längre fram i färdriktningen.Markeringen används i kombination med mittlinje eller varningslinje. 
M21 Förbud mot att stanna och parkera  
Markeringen upplyser om förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant.Avvikelse från färg får inte ske. 
M22 Förbud mot att parkera  
Markeringen upplyser om förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant.Markeringen upplyser även om utsträckning av busshållsplats.Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.Avvikelse från färg får inte ske. 
M23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera  
Markeringen används som förstärkning av markeringarna M21, förbud mot att stanna och parkera, och M22, förbud mot att parkera.Avvikelse från färg får inte ske. 
 
 
M29 Hastighet  
Markeringen upplyser om högsta tilllåtna hastighet. 
M30 Vägnummer  
Markeringen upplyser om vägnummer. 
M31 Ändamålsplats  
Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet. 
 
 
5 kap.1 §1 §Andra anordningar för anvisningar för trafiken är följande.
Anordning 
Närmare föreskrifter 
X1 Markeringspil  
Anordningen anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i den gula pilens eller de gula pilarnas riktning på grund av till exempel en kurva.Antalet pilar är anpassat till förhållandena på platsen.Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. 
X2 Markeringsskärm för hinder  
Anordningen anger att framkomligheten på vägen är inskränkt på grund av ett hinder.Anordningen kan även ange att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik.Antalet gula fält är anpassat till hindret eller till förhållandena på platsen.Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. 
X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m.  
Anordningen anger vägens eller körbanans kant eller skiljer trafikriktningar åt vid komplicerade passager.Anordningen anger även att fordon ska föras på den sida som de gula fälten lutar ned mot.Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. De gula fälten kan då vara vågräta. Fordonen får då föras på båda sidor om anordningen. 
X4 Avfartsskärm  
Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält. 
X5 Gul ljuspil eller ljuspilar  
Anordningen anger att trafikanter ska passera på den sida pilen eller pilarna visar. Pilen eller pilarna kan vara blinkande. 
X6 Särskild varningsanordning  
Anordningen anger att framkomligheten på en väg är inskränkt på grund av ett tillfälligt hinder eller liknande. Texten på anordningen anpassas till orsaken. 
X7 Vägbom  
Anordningen anger att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik.En vägbom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten. 
X8 Tillfällig stängning  
Anordningen anger att en anvisning genom ett vägmärke om väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande tillfälligt inte gäller.Anordningen är anpassad till vägmärket. 
X9 Cirkulationstrafik  
Anordningen anger mittpunkten i en rondell runt vilken fordon ska föras. 
X10 Stolpmarkeringsanordning  
Anordningen används för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning enligt denna förordning.Anordningen är placerad på en stolpe eller motsvarande som bär upp ett vägmärke eller en annan anordning.Anordningen är anpassad till förhållandena på platsen.En stolpmarkeringsanordning har samma färgsättning som det vägmärke eller den andra anordning som den sitter under om inte Transportstyrelsen föreskriver annat. 
2 §2 §Tecken av vakt är följande.
Tecken 
Innebörd 
V1 Stopp  
Tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vänd mot.Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus. Tecknet får också ges med märke C34, stopp för angivet ändamål, med texten Vakt. 
V2 Kör fram  
Tecknet anger att trafikanten får fortsätta framåt.Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen. 
V3 Kännetecken  
Kännetecken ska bäras både framtill och baktill. 
6 kap.1 §1 §Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg är signaler och bommar enligt detta kapitel.2 §2 §Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg består av ljussignal och ljudsignal med ringande ljud.3 §3 §Signaler vid plankorsning är uppsatta tillsammans med märke A39, kryssmärke.4 §4 §Ljussignal finns vid en plankorsning om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.5 §5 §Ljudsignal finns vid en plankorsning där ljussignal satts upp om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Förekommer gående och cyklande i mer än undantagsfall finns dock alltid ljudsignal uppsatt.6 §6 §Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.
Signalbild 
Närmare föreskrifter 
Y1 Ljussignal  
Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.Ljussignalen består av två ljusöppningar på samma höjd som avger växelvis blinkande rött ljus och en skärm i form av en triangel med rundade hörn och med spetsen nedåt. Skärmen kan vara försedd med vit bård.Under de röda ljusöppningarna kan det finnas en cirkulär ljusöppning, från vilken det kan avges blinkande vitt ljus för att göra korsningen lättare att upptäcka. 
Y2 Ljudsignal 
Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. 
7 §7 §Bommar kan finnas som hel- eller halvbom.På en bom finns minst en lykta som visar rött blinkande ljus mot ankommande trafik när bommen börjar fällas och till dess den är helt uppfälld.8 §8 §Bommar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.
Anordning 
Närmare föreskrifter 
Y3 Bom  
Anordningens baksida får förses med texten ”Kör genom bommen”. 
9 §9 §Skärmar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.
Anordning 
Närmare föreskrifter 
Y4 Plankorsningsskärm  
Skärmen används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka.Skärmen är anpassad till förhållandena på platsen och kan vara liggande. 
7 kap.2 §2 §Tecken av polisman m.fl. är följande.
Tecken 
Närmare föreskrifter 
 
 
P4 Kör fram  
Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen. 
P5 Minska hastigheten  
Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vänd mot ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus. 
P6 Kontroll  
Tecknet anger att fordonsförare ska köra in på kontrollplats för kontroll. Visas symbol för visst eller vissa slag av fordon enligt 2 kap. 28 § gäller skyldigheten att köra in för kontroll endast för förare av dessa fordon. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen. 
P7 Förberedande upplysning om kontroll  
Tecknet ger förberedande upplysning om kontroll. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen. 
P8 Minska hastigheten  
Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus. 
P9 Minska hastigheten  
Tecknet anger att de trafikanter som möter polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus. 
P10 Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar  
Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakom polisfordonet ska följa efter det och stanna när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade. 
P11 Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet  
Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet ska köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus. 
8 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2008:1180. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter omatt ett visst märke eller någon annan anordning får sättas upp endast efter medgivande av styrelsen,undantag från bestämmelserna om utmärkning i 2 kap. 3 § första stycket,undantag från bestämmelserna om upprepning i 2 kap. 7 § andra stycket, under förutsättning att trafikantens förståelse av trafikregleringen inte försämras,infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken och andra lokaliseringsmärken, symboler och tilläggstavlor utöver vad som anges i denna förordning,försöksverksamhet med avvikelse från förordningen, ochtilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i förordningen samt om avvikelser från vad som gäller om vägmärkenas färg. Styrelsen får dock besluta om nya symboler endast om detta framgår av denna förordning.Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning, exempelvis föreskrifter omstorlek och närmare utseende på vägmärken och andra anordningar som anges i denna förordning samt att vägmärken och andra anordningar eller det material som ingår i dem ska vara av en sådan typ som godkänts av styrelsen eller av en annan myndighet, ochunder vilka förhållanden sådana anordningar för anvisningar för trafiken som avses i 1 kap. 1 § ska eller får sättas upp, tas bort, underhållas eller utföras samt hur detta ska eller får ske.2 §2 § Senaste lydelse 2010:156. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 1 § ska styrelsen samråda med Trafikverket. Styrelsen ska också samråda med Trafikverket när det gäller föreskrifter om märke A39, kryssmärke, anordning Y4, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning.5 §5 § Senaste lydelse 2010:218. Kostnader för att tillverka, sätta upp, underhålla och ta bort anordningar enligt denna förordning ska betalas av den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärderna. Detta gäller dock inte i följande fall:Sådana kostnader för ett lokaliseringsmärke som sätts upp efter beslut om vägvisning enligt 2 kap. 13 a § ska betalas av den som begärt vägvisningen. Om märket ändå ska sättas upp betalas kostnaderna i stället av den som svarar för väg- eller gatuhållningen.Kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.Kostnader för anordningar i samband med ledningsdragning eller för annat intrång i vägen betalas av den som svarar för intrånget.Kostnaden för vägmärke E22, busshållplats, vid en busshållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts betalas av den som driver linjetrafiken eller anordnar skolskjutsen.Vägmärken och andra anordningar enligt äldre bestämmelser som till storlek eller utformning strider mot förordningen får användas tills vidare, dock längst till utgången av år 2020. I fråga om sådana vägmärken eller anordningar gäller äldre bestämmelser om inte Transportstyrelsen föreskriver annat.Transportstyrelsen fåra) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller viss anordning inte får sättas upp före en viss tidpunkt, ochb) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller en viss anordning enligt 4 endast får användas längst till en tidpunkt tidigare än utgången av år 2020.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)