Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:60 Utkom från trycket den 13 februari 2018Lag om ändring i postlagen (2010:1045);utfärdad den 1 februari 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:41, bet. 2017/18:TU4, rskr. 2017/18:146. föreskrivs att 3 kap. 1 och 5 §§ postlagen (2010:1045) ska ha följande lydelse.3 kap.1 §1 § Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. Den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla kraven attdet varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser,expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas,de bestämmelser om befordringstider efterlevs, som meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,det ska vara möjligt att försäkra postförsändelser och att få kvitto från mottagaren på att en postförsändelse har tagits emot,enstaka postförsändelser ska befordras till enhetliga priser, ochvillkoren för tjänsten ska vara allmänt tillgängliga.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omvilka tjänster som ska ingå i den samhällsomfattande posttjänsten,på vilket sätt kravet enligt första stycket 1 på utdelning av postförsändelser ska fullgöras, ochkrav på befordringstider.5 §5 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fortlöpande följa utvecklingen på postområdet, samt bevaka att posttjänsterna svarar mot samhällets behov och att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare.Den som tillhandahåller posttjänster ska på begäran lämna sådana uppgifter om sin ekonomi och verksamhet som är nödvändiga för uppföljningen och bevakningen enligt första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHMagnus Corell(Näringsdepartementet)