Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:101 Utkom från trycket den 27 februari 2018Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 15 februari 2018.Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2017:923. Förbudsmärken är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
 
 
C45 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering  
Märket anger det förbud som anges med det infogade märket. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under. 
 
Andra förbud kan anges med märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förbudsmärken som får infogas. 
 
Märket är uppsatt under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering eller E20, områdesmärke. 
 
Märke E20, områdesmärke, får vara infogat. Är märket infogat gäller de närmare föreskrifterna till märke E20, områdesmärke. 
 
För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra begränsningar kan endast vara angivna på märket. 
C46 Begränsat trippelaxeltryck  
Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket. 
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)