Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:370 Publicerad den 4 maj 2018Lag om ändring i postlagen (2010:1045)Utfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245. föreskrivs att 2 kap. 17 § postlagen (2010:1045) ska ha följande lydelse.2 kap.17 §17 § Ändringen innebär att andra stycket tas bort. I det allmännas verksamhet ska offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas i stället för 14 och 15 §§.Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHMagnus Corell(Näringsdepartementet)