Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:384 Publicerad den 4 maj 2018Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)Utfärdad den 26 april 2018Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2017:923. Anvisningsmärken är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
 
 
E23 Taxi  
Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för fordon som används i taxitrafik. 
E24 Automatisk trafikövervakning  
Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande kan ske på en plats eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning. Märket anger vidare att personuppgifter kan registreras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller någon annan registerlag. Gäller anvisningen en längre vägsträcka, anges sträckans längd på tilläggstavla T1, vägsträckas längd. Märket upprepas på lämpliga avstånd. 
E25 Betalväg  
Märket anger att avgift eller särskild skatt ska betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område. 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)