Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:400 Publicerad den 7 maj 2018Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt godsUtfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220. föreskrivs att 7 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.7 §7 §Denna lag tillämpas på förberedelse inför och utförande av transporter av farligt gods.I fråga om transporter av radioaktiva ämnen gäller även lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (2018:396) samt föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av dessa lagar.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)